ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیوا علیپور کتیگری، حسن حیدری، محمد نریمانی، حسین داودی، (1399). مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 14(48)، 23-39. magiran.com/p2115979
Shiva Alipour Katigari, Hasan Heidari , Mohamad Narimani, Hossein Davoody, (2020). Comparison of the Effectiveness of Participatory Teaching Method and Traditional Teaching Method on Academic Exercise, Self-efficacy and Self-Controlling in Students, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 14(48), 23-39. magiran.com/p2115979
شیوا علیپور کتیگری، حسن حیدری، محمد نریمانی، حسین داودی، مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 1399؛ 14(48): 23-39. magiran.com/p2115979
Shiva Alipour Katigari, Hasan Heidari , Mohamad Narimani, Hossein Davoody, Comparison of the Effectiveness of Participatory Teaching Method and Traditional Teaching Method on Academic Exercise, Self-efficacy and Self-Controlling in Students, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 2020; 14(48): 23-39. magiran.com/p2115979
شیوا علیپور کتیگری، حسن حیدری، محمد نریمانی، حسین داودی، "مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان"، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 14، شماره 48 (1399): 23-39. magiran.com/p2115979
Shiva Alipour Katigari, Hasan Heidari , Mohamad Narimani, Hossein Davoody, "Comparison of the Effectiveness of Participatory Teaching Method and Traditional Teaching Method on Academic Exercise, Self-efficacy and Self-Controlling in Students", Quarterly Journal of Research in Educational Systems 14, no.48 (2020): 23-39. magiran.com/p2115979
شیوا علیپور کتیگری، حسن حیدری، محمد نریمانی، حسین داودی، (1399). 'مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان'، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 14(48)، صص.23-39. magiran.com/p2115979
Shiva Alipour Katigari, Hasan Heidari , Mohamad Narimani, Hossein Davoody, (2020). 'Comparison of the Effectiveness of Participatory Teaching Method and Traditional Teaching Method on Academic Exercise, Self-efficacy and Self-Controlling in Students', Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 14(48), pp.23-39. magiran.com/p2115979
شیوا علیپور کتیگری؛ حسن حیدری؛ محمد نریمانی؛ حسین داودی. "مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان". فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 14 ،48 ، 1399، 23-39. magiran.com/p2115979
Shiva Alipour Katigari; Hasan Heidari ; Mohamad Narimani; Hossein Davoody. "Comparison of the Effectiveness of Participatory Teaching Method and Traditional Teaching Method on Academic Exercise, Self-efficacy and Self-Controlling in Students", Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 14, 48, 2020, 23-39. magiran.com/p2115979
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال