ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا حیدری نقدعلی، مسعود نادریان جهرمی، کوروش سرورزاده، (1399). ارائه الگوی کاربردی توسعه سیستم اشتراک دوچرخه در شهر شیراز، مجله فناوری پیشرفته ورزشی، 3(2)، 146-157. magiran.com/p2116081
Zahra Heydarinaghdali, Masoud Naderian Jahromi , Seyed Korosh Sarvarzadeh, (2020). Introducing a Practical Model for Developing a Bicycle Sharing System in Shiraz, Journal of Advanced Sport Technology, 3(2), 146-157. magiran.com/p2116081
زهرا حیدری نقدعلی، مسعود نادریان جهرمی، کوروش سرورزاده، ارائه الگوی کاربردی توسعه سیستم اشتراک دوچرخه در شهر شیراز. مجله فناوری پیشرفته ورزشی، 1399؛ 3(2): 146-157. magiran.com/p2116081
Zahra Heydarinaghdali, Masoud Naderian Jahromi , Seyed Korosh Sarvarzadeh, Introducing a Practical Model for Developing a Bicycle Sharing System in Shiraz, Journal of Advanced Sport Technology, 2020; 3(2): 146-157. magiran.com/p2116081
زهرا حیدری نقدعلی، مسعود نادریان جهرمی، کوروش سرورزاده، "ارائه الگوی کاربردی توسعه سیستم اشتراک دوچرخه در شهر شیراز"، مجله فناوری پیشرفته ورزشی 3، شماره 2 (1399): 146-157. magiran.com/p2116081
Zahra Heydarinaghdali, Masoud Naderian Jahromi , Seyed Korosh Sarvarzadeh, "Introducing a Practical Model for Developing a Bicycle Sharing System in Shiraz", Journal of Advanced Sport Technology 3, no.2 (2020): 146-157. magiran.com/p2116081
زهرا حیدری نقدعلی، مسعود نادریان جهرمی، کوروش سرورزاده، (1399). 'ارائه الگوی کاربردی توسعه سیستم اشتراک دوچرخه در شهر شیراز'، مجله فناوری پیشرفته ورزشی، 3(2)، صص.146-157. magiran.com/p2116081
Zahra Heydarinaghdali, Masoud Naderian Jahromi , Seyed Korosh Sarvarzadeh, (2020). 'Introducing a Practical Model for Developing a Bicycle Sharing System in Shiraz', Journal of Advanced Sport Technology, 3(2), pp.146-157. magiran.com/p2116081
زهرا حیدری نقدعلی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ کوروش سرورزاده. "ارائه الگوی کاربردی توسعه سیستم اشتراک دوچرخه در شهر شیراز". مجله فناوری پیشرفته ورزشی، 3 ،2 ، 1399، 146-157. magiran.com/p2116081
Zahra Heydarinaghdali; Masoud Naderian Jahromi ; Seyed Korosh Sarvarzadeh. "Introducing a Practical Model for Developing a Bicycle Sharing System in Shiraz", Journal of Advanced Sport Technology, 3, 2, 2020, 146-157. magiran.com/p2116081
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال