ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن بشیر، علیرضا رحمانی، (1397). سیاست رسانه ای شبکه پرس تی وی در ارائه تصویر ایران به مخاطبان انگلیسی زبان: مطالعه موردی برنامه ایران، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 12(28)، 27-52. magiran.com/p2116128
Hassan Bashir , Alireza Rahmani, (2019). Media Policy of PRESS TV in Representation of Iran for English Language Audiences (Case Study: IRAN Program), Scientific Journal of Audio - Visual Media, 12(28), 27-52. magiran.com/p2116128
حسن بشیر، علیرضا رحمانی، سیاست رسانه ای شبکه پرس تی وی در ارائه تصویر ایران به مخاطبان انگلیسی زبان: مطالعه موردی برنامه ایران. فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 1397؛ 12(28): 27-52. magiran.com/p2116128
Hassan Bashir , Alireza Rahmani, Media Policy of PRESS TV in Representation of Iran for English Language Audiences (Case Study: IRAN Program), Scientific Journal of Audio - Visual Media, 2019; 12(28): 27-52. magiran.com/p2116128
حسن بشیر، علیرضا رحمانی، "سیاست رسانه ای شبکه پرس تی وی در ارائه تصویر ایران به مخاطبان انگلیسی زبان: مطالعه موردی برنامه ایران"، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری 12، شماره 28 (1397): 27-52. magiran.com/p2116128
Hassan Bashir , Alireza Rahmani, "Media Policy of PRESS TV in Representation of Iran for English Language Audiences (Case Study: IRAN Program)", Scientific Journal of Audio - Visual Media 12, no.28 (2019): 27-52. magiran.com/p2116128
حسن بشیر، علیرضا رحمانی، (1397). 'سیاست رسانه ای شبکه پرس تی وی در ارائه تصویر ایران به مخاطبان انگلیسی زبان: مطالعه موردی برنامه ایران'، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 12(28)، صص.27-52. magiran.com/p2116128
Hassan Bashir , Alireza Rahmani, (2019). 'Media Policy of PRESS TV in Representation of Iran for English Language Audiences (Case Study: IRAN Program)', Scientific Journal of Audio - Visual Media, 12(28), pp.27-52. magiran.com/p2116128
حسن بشیر؛ علیرضا رحمانی. "سیاست رسانه ای شبکه پرس تی وی در ارائه تصویر ایران به مخاطبان انگلیسی زبان: مطالعه موردی برنامه ایران". فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 12 ،28 ، 1397، 27-52. magiran.com/p2116128
Hassan Bashir ; Alireza Rahmani. "Media Policy of PRESS TV in Representation of Iran for English Language Audiences (Case Study: IRAN Program)", Scientific Journal of Audio - Visual Media, 12, 28, 2019, 27-52. magiran.com/p2116128
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال