ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه کامکار، دنیا رحمانی، عماد روغنیان، (1398). ارائه ی مدلی برای قیمت گذاری کالاهای فاسد شدنی غیرآنی با در نظر گرفتن سن، قیمت و تقاضا به عنوان متغیر و رضایت مراکز زنجیره تامین به عنوان تابع هدف، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 7(15)، 355-375. magiran.com/p2116405
Elaheh Kamkar, Donya Rahmani , Emad Roghanian, (2020). A model for pricing of non-instantaneous perishable products considering age, price and demand as variable factors and satisfaction of chain centers, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 7(15), 355-375. magiran.com/p2116405
الهه کامکار، دنیا رحمانی، عماد روغنیان، ارائه ی مدلی برای قیمت گذاری کالاهای فاسد شدنی غیرآنی با در نظر گرفتن سن، قیمت و تقاضا به عنوان متغیر و رضایت مراکز زنجیره تامین به عنوان تابع هدف. دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 1398؛ 7(15): 355-375. magiran.com/p2116405
Elaheh Kamkar, Donya Rahmani , Emad Roghanian, A model for pricing of non-instantaneous perishable products considering age, price and demand as variable factors and satisfaction of chain centers, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 2020; 7(15): 355-375. magiran.com/p2116405
الهه کامکار، دنیا رحمانی، عماد روغنیان، "ارائه ی مدلی برای قیمت گذاری کالاهای فاسد شدنی غیرآنی با در نظر گرفتن سن، قیمت و تقاضا به عنوان متغیر و رضایت مراکز زنجیره تامین به عنوان تابع هدف"، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 7، شماره 15 (1398): 355-375. magiran.com/p2116405
Elaheh Kamkar, Donya Rahmani , Emad Roghanian, "A model for pricing of non-instantaneous perishable products considering age, price and demand as variable factors and satisfaction of chain centers", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems 7, no.15 (2020): 355-375. magiran.com/p2116405
الهه کامکار، دنیا رحمانی، عماد روغنیان، (1398). 'ارائه ی مدلی برای قیمت گذاری کالاهای فاسد شدنی غیرآنی با در نظر گرفتن سن، قیمت و تقاضا به عنوان متغیر و رضایت مراکز زنجیره تامین به عنوان تابع هدف'، دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 7(15)، صص.355-375. magiran.com/p2116405
Elaheh Kamkar, Donya Rahmani , Emad Roghanian, (2020). 'A model for pricing of non-instantaneous perishable products considering age, price and demand as variable factors and satisfaction of chain centers', Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 7(15), pp.355-375. magiran.com/p2116405
الهه کامکار؛ دنیا رحمانی؛ عماد روغنیان. "ارائه ی مدلی برای قیمت گذاری کالاهای فاسد شدنی غیرآنی با در نظر گرفتن سن، قیمت و تقاضا به عنوان متغیر و رضایت مراکز زنجیره تامین به عنوان تابع هدف". دو فصلنامه پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید، 7 ،15 ، 1398، 355-375. magiran.com/p2116405
Elaheh Kamkar; Donya Rahmani ; Emad Roghanian. "A model for pricing of non-instantaneous perishable products considering age, price and demand as variable factors and satisfaction of chain centers", Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 7, 15, 2020, 355-375. magiran.com/p2116405
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال