ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریوش خادمی شورمستی، فرید شریعتمداری، محمدامیر کریمی ترشیزی، (1399). بررسی غنی سازی گوشت سینه و ران مرغ با منابع گیاهی اسیدهای چرب امگا و تاثیر بر پایداری اکسیداتیو طی دوره نگهداری (oc 4 و oc 20-)، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 17(1)، 63-72. magiran.com/p2116671
Dariush Khademi Shurmasti, Farid Shariatmadari, MohammadAmir Karimi Torshizi, (2020). A survey of enrichment of broiler breast and thigh meat with vegetable oil sources of omega fatty acids and effect on oxidative stability during Storage (4oc and -20oc), Food Science and Technology, 17(1), 63-72. magiran.com/p2116671
داریوش خادمی شورمستی، فرید شریعتمداری، محمدامیر کریمی ترشیزی، بررسی غنی سازی گوشت سینه و ران مرغ با منابع گیاهی اسیدهای چرب امگا و تاثیر بر پایداری اکسیداتیو طی دوره نگهداری (oc 4 و oc 20-). مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1399؛ 17(1): 63-72. magiran.com/p2116671
Dariush Khademi Shurmasti, Farid Shariatmadari, MohammadAmir Karimi Torshizi, A survey of enrichment of broiler breast and thigh meat with vegetable oil sources of omega fatty acids and effect on oxidative stability during Storage (4oc and -20oc), Food Science and Technology, 2020; 17(1): 63-72. magiran.com/p2116671
داریوش خادمی شورمستی، فرید شریعتمداری، محمدامیر کریمی ترشیزی، "بررسی غنی سازی گوشت سینه و ران مرغ با منابع گیاهی اسیدهای چرب امگا و تاثیر بر پایداری اکسیداتیو طی دوره نگهداری (oc 4 و oc 20-)"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 17، شماره 1 (1399): 63-72. magiran.com/p2116671
Dariush Khademi Shurmasti, Farid Shariatmadari, MohammadAmir Karimi Torshizi, "A survey of enrichment of broiler breast and thigh meat with vegetable oil sources of omega fatty acids and effect on oxidative stability during Storage (4oc and -20oc)", Food Science and Technology 17, no.1 (2020): 63-72. magiran.com/p2116671
داریوش خادمی شورمستی، فرید شریعتمداری، محمدامیر کریمی ترشیزی، (1399). 'بررسی غنی سازی گوشت سینه و ران مرغ با منابع گیاهی اسیدهای چرب امگا و تاثیر بر پایداری اکسیداتیو طی دوره نگهداری (oc 4 و oc 20-)'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 17(1)، صص.63-72. magiran.com/p2116671
Dariush Khademi Shurmasti, Farid Shariatmadari, MohammadAmir Karimi Torshizi, (2020). 'A survey of enrichment of broiler breast and thigh meat with vegetable oil sources of omega fatty acids and effect on oxidative stability during Storage (4oc and -20oc)', Food Science and Technology, 17(1), pp.63-72. magiran.com/p2116671
داریوش خادمی شورمستی؛ فرید شریعتمداری؛ محمدامیر کریمی ترشیزی. "بررسی غنی سازی گوشت سینه و ران مرغ با منابع گیاهی اسیدهای چرب امگا و تاثیر بر پایداری اکسیداتیو طی دوره نگهداری (oc 4 و oc 20-)". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 17 ،1 ، 1399، 63-72. magiran.com/p2116671
Dariush Khademi Shurmasti; Farid Shariatmadari; MohammadAmir Karimi Torshizi. "A survey of enrichment of broiler breast and thigh meat with vegetable oil sources of omega fatty acids and effect on oxidative stability during Storage (4oc and -20oc)", Food Science and Technology, 17, 1, 2020, 63-72. magiran.com/p2116671
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال