ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساناز خاشعی، زهرا اعتمادی فر، حمیدرضا رحمانی، (1398). کود زیستی چند منظوره از Pseudomonas putida PT: رویکردی برای تحریک همزمان رشد ذرت و زیست پالایی خاک های آلوده به کادمیوم، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 8(32)، 117-129. magiran.com/p2116773
Sanaz Khashei, Zahra Etemadifar , Hamid Reza Rahmani, (2020). Multifunctional Biofertilizer from Pseudomonas Putida PT: A Potential Approach for Simultaneous Improving Maize Growth and Bioremediation of Cadmium-polluted Soils, Biological Journal of Microorganism, 8(32), 117-129. magiran.com/p2116773
ساناز خاشعی، زهرا اعتمادی فر، حمیدرضا رحمانی، کود زیستی چند منظوره از Pseudomonas putida PT: رویکردی برای تحریک همزمان رشد ذرت و زیست پالایی خاک های آلوده به کادمیوم. فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 1398؛ 8(32): 117-129. magiran.com/p2116773
Sanaz Khashei, Zahra Etemadifar , Hamid Reza Rahmani, Multifunctional Biofertilizer from Pseudomonas Putida PT: A Potential Approach for Simultaneous Improving Maize Growth and Bioremediation of Cadmium-polluted Soils, Biological Journal of Microorganism, 2020; 8(32): 117-129. magiran.com/p2116773
ساناز خاشعی، زهرا اعتمادی فر، حمیدرضا رحمانی، "کود زیستی چند منظوره از Pseudomonas putida PT: رویکردی برای تحریک همزمان رشد ذرت و زیست پالایی خاک های آلوده به کادمیوم"، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 8، شماره 32 (1398): 117-129. magiran.com/p2116773
Sanaz Khashei, Zahra Etemadifar , Hamid Reza Rahmani, "Multifunctional Biofertilizer from Pseudomonas Putida PT: A Potential Approach for Simultaneous Improving Maize Growth and Bioremediation of Cadmium-polluted Soils", Biological Journal of Microorganism 8, no.32 (2020): 117-129. magiran.com/p2116773
ساناز خاشعی، زهرا اعتمادی فر، حمیدرضا رحمانی، (1398). 'کود زیستی چند منظوره از Pseudomonas putida PT: رویکردی برای تحریک همزمان رشد ذرت و زیست پالایی خاک های آلوده به کادمیوم'، فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 8(32)، صص.117-129. magiran.com/p2116773
Sanaz Khashei, Zahra Etemadifar , Hamid Reza Rahmani, (2020). 'Multifunctional Biofertilizer from Pseudomonas Putida PT: A Potential Approach for Simultaneous Improving Maize Growth and Bioremediation of Cadmium-polluted Soils', Biological Journal of Microorganism, 8(32), pp.117-129. magiran.com/p2116773
ساناز خاشعی؛ زهرا اعتمادی فر؛ حمیدرضا رحمانی. "کود زیستی چند منظوره از Pseudomonas putida PT: رویکردی برای تحریک همزمان رشد ذرت و زیست پالایی خاک های آلوده به کادمیوم". فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها، 8 ،32 ، 1398، 117-129. magiran.com/p2116773
Sanaz Khashei; Zahra Etemadifar ; Hamid Reza Rahmani. "Multifunctional Biofertilizer from Pseudomonas Putida PT: A Potential Approach for Simultaneous Improving Maize Growth and Bioremediation of Cadmium-polluted Soils", Biological Journal of Microorganism, 8, 32, 2020, 117-129. magiran.com/p2116773
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال