ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم سلیمانی، سید محسن حسینی، علیرضا مساح بوانی، مصطفی جعفری، رزا فرانکاویلیا، (1398). اثر گونه های درختی بر ذخیره کربن آلی و خصوصیات خاک در جنگل طبیعی و جنگل کاری های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل دارابکلا- ساری)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(9)، 171-184. magiran.com/p2116907
Azam Soleimani, Seyed Mohsen Hosseini , AliReza Massah Bavani, Mostafa Jafari, Rosa Francaviglia, (2019). The Effects of Tree Species on Soil Organic Carbon and Soil Properties in Natural Forest and Plantations of Northern Iran (Case study: Darabkola Forest-Sari), Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(9), 171-184. magiran.com/p2116907
اعظم سلیمانی، سید محسن حسینی، علیرضا مساح بوانی، مصطفی جعفری، رزا فرانکاویلیا، اثر گونه های درختی بر ذخیره کربن آلی و خصوصیات خاک در جنگل طبیعی و جنگل کاری های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل دارابکلا- ساری). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1398؛ 21(9): 171-184. magiran.com/p2116907
Azam Soleimani, Seyed Mohsen Hosseini , AliReza Massah Bavani, Mostafa Jafari, Rosa Francaviglia, The Effects of Tree Species on Soil Organic Carbon and Soil Properties in Natural Forest and Plantations of Northern Iran (Case study: Darabkola Forest-Sari), Journal of Environmental Sciences and Technology, 2019; 21(9): 171-184. magiran.com/p2116907
اعظم سلیمانی، سید محسن حسینی، علیرضا مساح بوانی، مصطفی جعفری، رزا فرانکاویلیا، "اثر گونه های درختی بر ذخیره کربن آلی و خصوصیات خاک در جنگل طبیعی و جنگل کاری های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل دارابکلا- ساری)"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21، شماره 9 (1398): 171-184. magiran.com/p2116907
Azam Soleimani, Seyed Mohsen Hosseini , AliReza Massah Bavani, Mostafa Jafari, Rosa Francaviglia, "The Effects of Tree Species on Soil Organic Carbon and Soil Properties in Natural Forest and Plantations of Northern Iran (Case study: Darabkola Forest-Sari)", Journal of Environmental Sciences and Technology 21, no.9 (2019): 171-184. magiran.com/p2116907
اعظم سلیمانی، سید محسن حسینی، علیرضا مساح بوانی، مصطفی جعفری، رزا فرانکاویلیا، (1398). 'اثر گونه های درختی بر ذخیره کربن آلی و خصوصیات خاک در جنگل طبیعی و جنگل کاری های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل دارابکلا- ساری)'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(9)، صص.171-184. magiran.com/p2116907
Azam Soleimani, Seyed Mohsen Hosseini , AliReza Massah Bavani, Mostafa Jafari, Rosa Francaviglia, (2019). 'The Effects of Tree Species on Soil Organic Carbon and Soil Properties in Natural Forest and Plantations of Northern Iran (Case study: Darabkola Forest-Sari)', Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(9), pp.171-184. magiran.com/p2116907
اعظم سلیمانی؛ سید محسن حسینی؛ علیرضا مساح بوانی؛ مصطفی جعفری؛ رزا فرانکاویلیا. "اثر گونه های درختی بر ذخیره کربن آلی و خصوصیات خاک در جنگل طبیعی و جنگل کاری های شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل دارابکلا- ساری)". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 ،9 ، 1398، 171-184. magiran.com/p2116907
Azam Soleimani; Seyed Mohsen Hosseini ; AliReza Massah Bavani; Mostafa Jafari; Rosa Francaviglia. "The Effects of Tree Species on Soil Organic Carbon and Soil Properties in Natural Forest and Plantations of Northern Iran (Case study: Darabkola Forest-Sari)", Journal of Environmental Sciences and Technology, 21, 9, 2019, 171-184. magiran.com/p2116907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال