ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد زکریا پزشکی، احسان شجاعی فر، (1399). ضرورت انجام فوری پژوهش های اپیدمیولوژیک ارزان قیمت و کوتاه مدت در ایران در مورد نقش واکسن BCG در پیشگیری و کنترل COVID-19، مجله پایش، 19(2)، 139-144. magiran.com/p2117102
Mohammad Zakaria Pezeshki, Ehsan Shojaeefar, (2020). The necessity of urgent low-cost epidemiological studies with short duration about the role of BCG vaccine in preventing and controlling of COVID-19 in Iran, Payesh, 19(2), 139-144. magiran.com/p2117102
محمد زکریا پزشکی، احسان شجاعی فر، ضرورت انجام فوری پژوهش های اپیدمیولوژیک ارزان قیمت و کوتاه مدت در ایران در مورد نقش واکسن BCG در پیشگیری و کنترل COVID-19. مجله پایش، 1399؛ 19(2): 139-144. magiran.com/p2117102
Mohammad Zakaria Pezeshki, Ehsan Shojaeefar, The necessity of urgent low-cost epidemiological studies with short duration about the role of BCG vaccine in preventing and controlling of COVID-19 in Iran, Payesh, 2020; 19(2): 139-144. magiran.com/p2117102
محمد زکریا پزشکی، احسان شجاعی فر، "ضرورت انجام فوری پژوهش های اپیدمیولوژیک ارزان قیمت و کوتاه مدت در ایران در مورد نقش واکسن BCG در پیشگیری و کنترل COVID-19"، مجله پایش 19، شماره 2 (1399): 139-144. magiran.com/p2117102
Mohammad Zakaria Pezeshki, Ehsan Shojaeefar, "The necessity of urgent low-cost epidemiological studies with short duration about the role of BCG vaccine in preventing and controlling of COVID-19 in Iran", Payesh 19, no.2 (2020): 139-144. magiran.com/p2117102
محمد زکریا پزشکی، احسان شجاعی فر، (1399). 'ضرورت انجام فوری پژوهش های اپیدمیولوژیک ارزان قیمت و کوتاه مدت در ایران در مورد نقش واکسن BCG در پیشگیری و کنترل COVID-19'، مجله پایش، 19(2)، صص.139-144. magiran.com/p2117102
Mohammad Zakaria Pezeshki, Ehsan Shojaeefar, (2020). 'The necessity of urgent low-cost epidemiological studies with short duration about the role of BCG vaccine in preventing and controlling of COVID-19 in Iran', Payesh, 19(2), pp.139-144. magiran.com/p2117102
محمد زکریا پزشکی؛ احسان شجاعی فر. "ضرورت انجام فوری پژوهش های اپیدمیولوژیک ارزان قیمت و کوتاه مدت در ایران در مورد نقش واکسن BCG در پیشگیری و کنترل COVID-19". مجله پایش، 19 ،2 ، 1399، 139-144. magiran.com/p2117102
Mohammad Zakaria Pezeshki; Ehsan Shojaeefar. "The necessity of urgent low-cost epidemiological studies with short duration about the role of BCG vaccine in preventing and controlling of COVID-19 in Iran", Payesh, 19, 2, 2020, 139-144. magiran.com/p2117102
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال