ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیروان زارعی، ابراهیم نوروزی، آزاده نکوئی اصفهانی، بهاره کنعانی، (1399). بررسی شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار در بین پزشکان متخصص زنان و زایمان، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(8)، 1866-1873. magiran.com/p2117189
Sirvan Zareei , Ebrahim Norouzi, Azadeh Nekoei Esfahani, Bahareh Kanani, (2020). Prevalence of Work-Related Musculoskeletal Disorders amongst Obstetrics and Gynaecology Professionals, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(8), 1866-1873. magiran.com/p2117189
سیروان زارعی، ابراهیم نوروزی، آزاده نکوئی اصفهانی، بهاره کنعانی، بررسی شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار در بین پزشکان متخصص زنان و زایمان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1399؛ 62(8): 1866-1873. magiran.com/p2117189
Sirvan Zareei , Ebrahim Norouzi, Azadeh Nekoei Esfahani, Bahareh Kanani, Prevalence of Work-Related Musculoskeletal Disorders amongst Obstetrics and Gynaecology Professionals, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2020; 62(8): 1866-1873. magiran.com/p2117189
سیروان زارعی، ابراهیم نوروزی، آزاده نکوئی اصفهانی، بهاره کنعانی، "بررسی شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار در بین پزشکان متخصص زنان و زایمان"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 62، شماره 8 (1399): 1866-1873. magiran.com/p2117189
Sirvan Zareei , Ebrahim Norouzi, Azadeh Nekoei Esfahani, Bahareh Kanani, "Prevalence of Work-Related Musculoskeletal Disorders amongst Obstetrics and Gynaecology Professionals", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 62, no.8 (2020): 1866-1873. magiran.com/p2117189
سیروان زارعی، ابراهیم نوروزی، آزاده نکوئی اصفهانی، بهاره کنعانی، (1399). 'بررسی شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار در بین پزشکان متخصص زنان و زایمان'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(8)، صص.1866-1873. magiran.com/p2117189
Sirvan Zareei , Ebrahim Norouzi, Azadeh Nekoei Esfahani, Bahareh Kanani, (2020). 'Prevalence of Work-Related Musculoskeletal Disorders amongst Obstetrics and Gynaecology Professionals', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(8), pp.1866-1873. magiran.com/p2117189
سیروان زارعی؛ ابراهیم نوروزی؛ آزاده نکوئی اصفهانی؛ بهاره کنعانی. "بررسی شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار در بین پزشکان متخصص زنان و زایمان". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62 ،8 ، 1399، 1866-1873. magiran.com/p2117189
Sirvan Zareei ; Ebrahim Norouzi; Azadeh Nekoei Esfahani; Bahareh Kanani. "Prevalence of Work-Related Musculoskeletal Disorders amongst Obstetrics and Gynaecology Professionals", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62, 8, 2020, 1866-1873. magiran.com/p2117189
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال