ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس پارساطلب، علی محمد موذنی، روح الله هادی، (1399). معرفی نسخ نویافته قهرمان نامه (داستان قهرمان قاتل) و معرفی شخصیت قهرمان، نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، 8(32)، 201-226. magiran.com/p2117326
Abbas Parsatalab, Ali Mohammad Moazzeni, Ruhollah Hadi, (2020). On a Recently Found Qahraman-Namah (The Story of the Killer Hero) and its Characters, Culture and Folk Literature, 8(32), 201-226. magiran.com/p2117326
عباس پارساطلب، علی محمد موذنی، روح الله هادی، معرفی نسخ نویافته قهرمان نامه (داستان قهرمان قاتل) و معرفی شخصیت قهرمان. نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، 1399؛ 8(32): 201-226. magiran.com/p2117326
Abbas Parsatalab, Ali Mohammad Moazzeni, Ruhollah Hadi, On a Recently Found Qahraman-Namah (The Story of the Killer Hero) and its Characters, Culture and Folk Literature, 2020; 8(32): 201-226. magiran.com/p2117326
عباس پارساطلب، علی محمد موذنی، روح الله هادی، "معرفی نسخ نویافته قهرمان نامه (داستان قهرمان قاتل) و معرفی شخصیت قهرمان"، نشریه فرهنگ و ادبیات عامه 8، شماره 32 (1399): 201-226. magiran.com/p2117326
Abbas Parsatalab, Ali Mohammad Moazzeni, Ruhollah Hadi, "On a Recently Found Qahraman-Namah (The Story of the Killer Hero) and its Characters", Culture and Folk Literature 8, no.32 (2020): 201-226. magiran.com/p2117326
عباس پارساطلب، علی محمد موذنی، روح الله هادی، (1399). 'معرفی نسخ نویافته قهرمان نامه (داستان قهرمان قاتل) و معرفی شخصیت قهرمان'، نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، 8(32)، صص.201-226. magiran.com/p2117326
Abbas Parsatalab, Ali Mohammad Moazzeni, Ruhollah Hadi, (2020). 'On a Recently Found Qahraman-Namah (The Story of the Killer Hero) and its Characters', Culture and Folk Literature, 8(32), pp.201-226. magiran.com/p2117326
عباس پارساطلب؛ علی محمد موذنی؛ روح الله هادی. "معرفی نسخ نویافته قهرمان نامه (داستان قهرمان قاتل) و معرفی شخصیت قهرمان". نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، 8 ،32 ، 1399، 201-226. magiran.com/p2117326
Abbas Parsatalab; Ali Mohammad Moazzeni; Ruhollah Hadi. "On a Recently Found Qahraman-Namah (The Story of the Killer Hero) and its Characters", Culture and Folk Literature, 8, 32, 2020, 201-226. magiran.com/p2117326
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال