ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن مهرآرا، قاسم الهی، (1398). اثر آموزش بر دستمزد نیروی کار در خانوارهای شهری ایران مبتنی بر رگرسیون چندکی، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 10(38)، 153-180. magiran.com/p2117422
Mohsen Mehrara, Ghasem Elahi, (2020). The Effect of Education on Labor Wages in Iranian Urban Households Based on Quantile Regression, Journal of Economic Modeling Research, 10(38), 153-180. magiran.com/p2117422
محسن مهرآرا، قاسم الهی، اثر آموزش بر دستمزد نیروی کار در خانوارهای شهری ایران مبتنی بر رگرسیون چندکی. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 1398؛ 10(38): 153-180. magiran.com/p2117422
Mohsen Mehrara, Ghasem Elahi, The Effect of Education on Labor Wages in Iranian Urban Households Based on Quantile Regression, Journal of Economic Modeling Research, 2020; 10(38): 153-180. magiran.com/p2117422
محسن مهرآرا، قاسم الهی، "اثر آموزش بر دستمزد نیروی کار در خانوارهای شهری ایران مبتنی بر رگرسیون چندکی"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 10، شماره 38 (1398): 153-180. magiran.com/p2117422
Mohsen Mehrara, Ghasem Elahi, "The Effect of Education on Labor Wages in Iranian Urban Households Based on Quantile Regression", Journal of Economic Modeling Research 10, no.38 (2020): 153-180. magiran.com/p2117422
محسن مهرآرا، قاسم الهی، (1398). 'اثر آموزش بر دستمزد نیروی کار در خانوارهای شهری ایران مبتنی بر رگرسیون چندکی'، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 10(38)، صص.153-180. magiran.com/p2117422
Mohsen Mehrara, Ghasem Elahi, (2020). 'The Effect of Education on Labor Wages in Iranian Urban Households Based on Quantile Regression', Journal of Economic Modeling Research, 10(38), pp.153-180. magiran.com/p2117422
محسن مهرآرا؛ قاسم الهی. "اثر آموزش بر دستمزد نیروی کار در خانوارهای شهری ایران مبتنی بر رگرسیون چندکی". فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 10 ،38 ، 1398، 153-180. magiran.com/p2117422
Mohsen Mehrara; Ghasem Elahi. "The Effect of Education on Labor Wages in Iranian Urban Households Based on Quantile Regression", Journal of Economic Modeling Research, 10, 38, 2020, 153-180. magiran.com/p2117422
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال