به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر شویچی، (1398). تاثیر آموزش هوش هیجانی بر عملکرد تحصیلی و هوش هیجانی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شادگان، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(4)، 1605-1615. magiran.com/p2117459
Jafar Shovaichi , (2019). The Effect of Emotional Intelligence Training on academic performance and emotional intelligence of male Mental retardation students of primary fifth base of Shadeghan city, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(4), 1605-1615. magiran.com/p2117459
جعفر شویچی، تاثیر آموزش هوش هیجانی بر عملکرد تحصیلی و هوش هیجانی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شادگان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1398؛ 62(4): 1605-1615. magiran.com/p2117459
Jafar Shovaichi , The Effect of Emotional Intelligence Training on academic performance and emotional intelligence of male Mental retardation students of primary fifth base of Shadeghan city, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2019; 62(4): 1605-1615. magiran.com/p2117459
جعفر شویچی، "تاثیر آموزش هوش هیجانی بر عملکرد تحصیلی و هوش هیجانی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شادگان"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 62، شماره 4 (1398): 1605-1615. magiran.com/p2117459
Jafar Shovaichi , "The Effect of Emotional Intelligence Training on academic performance and emotional intelligence of male Mental retardation students of primary fifth base of Shadeghan city", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 62, no.4 (2019): 1605-1615. magiran.com/p2117459
جعفر شویچی، (1398). 'تاثیر آموزش هوش هیجانی بر عملکرد تحصیلی و هوش هیجانی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شادگان'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(4)، صص.1605-1615. magiran.com/p2117459
Jafar Shovaichi , (2019). 'The Effect of Emotional Intelligence Training on academic performance and emotional intelligence of male Mental retardation students of primary fifth base of Shadeghan city', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(4), pp.1605-1615. magiran.com/p2117459
جعفر شویچی. "تاثیر آموزش هوش هیجانی بر عملکرد تحصیلی و هوش هیجانی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پایه پنجم ابتدایی شادگان". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62 ،4 ، 1398، 1605-1615. magiran.com/p2117459
Jafar Shovaichi . "The Effect of Emotional Intelligence Training on academic performance and emotional intelligence of male Mental retardation students of primary fifth base of Shadeghan city", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62, 4, 2019, 1605-1615. magiran.com/p2117459
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال