ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن محمدی، سعید یزدانی، غلامرضا یاوری، محسن مهرآرا، (1399). پیش بینی قیمت دو گونه از محصولات شیلات جنوب ایران با تاکید بر روش های نوین اقتصاد سنجی، مجله علمی شیلات ایران، 29(1)، 141-152. magiran.com/p2117479
Mohsen Mohammadi, Saeed Yazdani, Gholamreza Yavari, Mohsen Mehr Ara, (2020). Forecasting the price of two species of fishery products in southern of Iran with emphasis on new econometric methods, Iranian Scientific Fisheries Journal, 29(1), 141-152. magiran.com/p2117479
محسن محمدی، سعید یزدانی، غلامرضا یاوری، محسن مهرآرا، پیش بینی قیمت دو گونه از محصولات شیلات جنوب ایران با تاکید بر روش های نوین اقتصاد سنجی. مجله علمی شیلات ایران، 1399؛ 29(1): 141-152. magiran.com/p2117479
Mohsen Mohammadi, Saeed Yazdani, Gholamreza Yavari, Mohsen Mehr Ara, Forecasting the price of two species of fishery products in southern of Iran with emphasis on new econometric methods, Iranian Scientific Fisheries Journal, 2020; 29(1): 141-152. magiran.com/p2117479
محسن محمدی، سعید یزدانی، غلامرضا یاوری، محسن مهرآرا، "پیش بینی قیمت دو گونه از محصولات شیلات جنوب ایران با تاکید بر روش های نوین اقتصاد سنجی"، مجله علمی شیلات ایران 29، شماره 1 (1399): 141-152. magiran.com/p2117479
Mohsen Mohammadi, Saeed Yazdani, Gholamreza Yavari, Mohsen Mehr Ara, "Forecasting the price of two species of fishery products in southern of Iran with emphasis on new econometric methods", Iranian Scientific Fisheries Journal 29, no.1 (2020): 141-152. magiran.com/p2117479
محسن محمدی، سعید یزدانی، غلامرضا یاوری، محسن مهرآرا، (1399). 'پیش بینی قیمت دو گونه از محصولات شیلات جنوب ایران با تاکید بر روش های نوین اقتصاد سنجی'، مجله علمی شیلات ایران، 29(1)، صص.141-152. magiran.com/p2117479
Mohsen Mohammadi, Saeed Yazdani, Gholamreza Yavari, Mohsen Mehr Ara, (2020). 'Forecasting the price of two species of fishery products in southern of Iran with emphasis on new econometric methods', Iranian Scientific Fisheries Journal, 29(1), pp.141-152. magiran.com/p2117479
محسن محمدی؛ سعید یزدانی؛ غلامرضا یاوری؛ محسن مهرآرا. "پیش بینی قیمت دو گونه از محصولات شیلات جنوب ایران با تاکید بر روش های نوین اقتصاد سنجی". مجله علمی شیلات ایران، 29 ،1 ، 1399، 141-152. magiran.com/p2117479
Mohsen Mohammadi; Saeed Yazdani; Gholamreza Yavari; Mohsen Mehr Ara. "Forecasting the price of two species of fishery products in southern of Iran with emphasis on new econometric methods", Iranian Scientific Fisheries Journal, 29, 1, 2020, 141-152. magiran.com/p2117479
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال