ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک درویشی، کیوان صداقتی، (1394). استقلال یا عدم استقلال مسجد: تحلیلی بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور»، مجله پژوهشهای حقوقی، 14(28)، 5-16. magiran.com/p2117512
Babak Darvishi, Keyvan Sedaghati, (2015). Independence or lack of independence mosque:Study on draft of “support of management, construction, equipping and renovation of mosques and prayer rooms in the country”, Journal of Legal Research, 14(28), 5-16. magiran.com/p2117512
بابک درویشی، کیوان صداقتی، استقلال یا عدم استقلال مسجد: تحلیلی بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور». مجله پژوهشهای حقوقی، 1394؛ 14(28): 5-16. magiran.com/p2117512
Babak Darvishi, Keyvan Sedaghati, Independence or lack of independence mosque:Study on draft of “support of management, construction, equipping and renovation of mosques and prayer rooms in the country”, Journal of Legal Research, 2015; 14(28): 5-16. magiran.com/p2117512
بابک درویشی، کیوان صداقتی، "استقلال یا عدم استقلال مسجد: تحلیلی بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور»"، مجله پژوهشهای حقوقی 14، شماره 28 (1394): 5-16. magiran.com/p2117512
Babak Darvishi, Keyvan Sedaghati, "Independence or lack of independence mosque:Study on draft of “support of management, construction, equipping and renovation of mosques and prayer rooms in the country”", Journal of Legal Research 14, no.28 (2015): 5-16. magiran.com/p2117512
بابک درویشی، کیوان صداقتی، (1394). 'استقلال یا عدم استقلال مسجد: تحلیلی بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور»'، مجله پژوهشهای حقوقی، 14(28)، صص.5-16. magiran.com/p2117512
Babak Darvishi, Keyvan Sedaghati, (2015). 'Independence or lack of independence mosque:Study on draft of “support of management, construction, equipping and renovation of mosques and prayer rooms in the country”', Journal of Legal Research, 14(28), pp.5-16. magiran.com/p2117512
بابک درویشی؛ کیوان صداقتی. "استقلال یا عدم استقلال مسجد: تحلیلی بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور»". مجله پژوهشهای حقوقی، 14 ،28 ، 1394، 5-16. magiran.com/p2117512
Babak Darvishi; Keyvan Sedaghati. "Independence or lack of independence mosque:Study on draft of “support of management, construction, equipping and renovation of mosques and prayer rooms in the country”", Journal of Legal Research, 14, 28, 2015, 5-16. magiran.com/p2117512
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال