ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه سیف زاده، (1394). معاهدات در گذر زمان در رویه قضایی: ارزیابی رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده اختلاف بین کاستاریکا و نیکاراگوئه، مجله پژوهشهای حقوقی، 14(28)، 133-170. magiran.com/p2117517
Farzaneh Seifzadeh, (2015). Treaties over time in jurisprudence: Evaluation of the Judgment of the International Court of Justice In the Case Concerningthe Dispute Regarding Navigational and Related Rights, Journal of Legal Research, 14(28), 133-170. magiran.com/p2117517
فرزانه سیف زاده، معاهدات در گذر زمان در رویه قضایی: ارزیابی رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده اختلاف بین کاستاریکا و نیکاراگوئه. مجله پژوهشهای حقوقی، 1394؛ 14(28): 133-170. magiran.com/p2117517
Farzaneh Seifzadeh, Treaties over time in jurisprudence: Evaluation of the Judgment of the International Court of Justice In the Case Concerningthe Dispute Regarding Navigational and Related Rights, Journal of Legal Research, 2015; 14(28): 133-170. magiran.com/p2117517
فرزانه سیف زاده، "معاهدات در گذر زمان در رویه قضایی: ارزیابی رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده اختلاف بین کاستاریکا و نیکاراگوئه"، مجله پژوهشهای حقوقی 14، شماره 28 (1394): 133-170. magiran.com/p2117517
Farzaneh Seifzadeh, "Treaties over time in jurisprudence: Evaluation of the Judgment of the International Court of Justice In the Case Concerningthe Dispute Regarding Navigational and Related Rights", Journal of Legal Research 14, no.28 (2015): 133-170. magiran.com/p2117517
فرزانه سیف زاده، (1394). 'معاهدات در گذر زمان در رویه قضایی: ارزیابی رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده اختلاف بین کاستاریکا و نیکاراگوئه'، مجله پژوهشهای حقوقی، 14(28)، صص.133-170. magiran.com/p2117517
Farzaneh Seifzadeh, (2015). 'Treaties over time in jurisprudence: Evaluation of the Judgment of the International Court of Justice In the Case Concerningthe Dispute Regarding Navigational and Related Rights', Journal of Legal Research, 14(28), pp.133-170. magiran.com/p2117517
فرزانه سیف زاده. "معاهدات در گذر زمان در رویه قضایی: ارزیابی رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده اختلاف بین کاستاریکا و نیکاراگوئه". مجله پژوهشهای حقوقی، 14 ،28 ، 1394، 133-170. magiran.com/p2117517
Farzaneh Seifzadeh. "Treaties over time in jurisprudence: Evaluation of the Judgment of the International Court of Justice In the Case Concerningthe Dispute Regarding Navigational and Related Rights", Journal of Legal Research, 14, 28, 2015, 133-170. magiran.com/p2117517
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال