ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا رنجبر، (1394). نقش اتحادیه ملل امریکای جنوبی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای، مجله پژوهشهای حقوقی، 14(28)، 199-220. magiran.com/p2117519
Alireza Ranjbar, (2015). The Role of the Union of South American Nations in the Maintenance of International and Regional Peace and Security, Journal of Legal Research, 14(28), 199-220. magiran.com/p2117519
علیرضا رنجبر، نقش اتحادیه ملل امریکای جنوبی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای. مجله پژوهشهای حقوقی، 1394؛ 14(28): 199-220. magiran.com/p2117519
Alireza Ranjbar, The Role of the Union of South American Nations in the Maintenance of International and Regional Peace and Security, Journal of Legal Research, 2015; 14(28): 199-220. magiran.com/p2117519
علیرضا رنجبر، "نقش اتحادیه ملل امریکای جنوبی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای"، مجله پژوهشهای حقوقی 14، شماره 28 (1394): 199-220. magiran.com/p2117519
Alireza Ranjbar, "The Role of the Union of South American Nations in the Maintenance of International and Regional Peace and Security", Journal of Legal Research 14, no.28 (2015): 199-220. magiran.com/p2117519
علیرضا رنجبر، (1394). 'نقش اتحادیه ملل امریکای جنوبی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای'، مجله پژوهشهای حقوقی، 14(28)، صص.199-220. magiran.com/p2117519
Alireza Ranjbar, (2015). 'The Role of the Union of South American Nations in the Maintenance of International and Regional Peace and Security', Journal of Legal Research, 14(28), pp.199-220. magiran.com/p2117519
علیرضا رنجبر. "نقش اتحادیه ملل امریکای جنوبی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای". مجله پژوهشهای حقوقی، 14 ،28 ، 1394، 199-220. magiran.com/p2117519
Alireza Ranjbar. "The Role of the Union of South American Nations in the Maintenance of International and Regional Peace and Security", Journal of Legal Research, 14, 28, 2015, 199-220. magiran.com/p2117519
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال