ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ردلفو برن وارگاس، آلبرت منول پلتتی ادرن، محمدعلی مهدوی ثابت، احسان عباس زاده امیرآبادی، (1394). جایگاه ممتاز بزه دیده در دادرسی کیفری اسپانیا، مجله پژوهشهای حقوقی، 14(28)، 243-260. magiran.com/p2117521
Rodolfo Brenes Vargas, Alberto Manuel Poletti Adorno, Mohammad Ali Mahdavi Sabet, Ehsan Abbaszadeh, (2015). La victime en Espagne: acteur privilégié du procès pénal, Journal of Legal Research, 14(28), 243-260. magiran.com/p2117521
ردلفو برن وارگاس، آلبرت منول پلتتی ادرن، محمدعلی مهدوی ثابت، احسان عباس زاده امیرآبادی، جایگاه ممتاز بزه دیده در دادرسی کیفری اسپانیا. مجله پژوهشهای حقوقی، 1394؛ 14(28): 243-260. magiran.com/p2117521
Rodolfo Brenes Vargas, Alberto Manuel Poletti Adorno, Mohammad Ali Mahdavi Sabet, Ehsan Abbaszadeh, La victime en Espagne: acteur privilégié du procès pénal, Journal of Legal Research, 2015; 14(28): 243-260. magiran.com/p2117521
ردلفو برن وارگاس، آلبرت منول پلتتی ادرن، محمدعلی مهدوی ثابت، احسان عباس زاده امیرآبادی، "جایگاه ممتاز بزه دیده در دادرسی کیفری اسپانیا"، مجله پژوهشهای حقوقی 14، شماره 28 (1394): 243-260. magiran.com/p2117521
Rodolfo Brenes Vargas, Alberto Manuel Poletti Adorno, Mohammad Ali Mahdavi Sabet, Ehsan Abbaszadeh, "La victime en Espagne: acteur privilégié du procès pénal", Journal of Legal Research 14, no.28 (2015): 243-260. magiran.com/p2117521
ردلفو برن وارگاس، آلبرت منول پلتتی ادرن، محمدعلی مهدوی ثابت، احسان عباس زاده امیرآبادی، (1394). 'جایگاه ممتاز بزه دیده در دادرسی کیفری اسپانیا'، مجله پژوهشهای حقوقی، 14(28)، صص.243-260. magiran.com/p2117521
Rodolfo Brenes Vargas, Alberto Manuel Poletti Adorno, Mohammad Ali Mahdavi Sabet, Ehsan Abbaszadeh, (2015). 'La victime en Espagne: acteur privilégié du procès pénal', Journal of Legal Research, 14(28), pp.243-260. magiran.com/p2117521
ردلفو برن وارگاس؛ آلبرت منول پلتتی ادرن؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ احسان عباس زاده امیرآبادی. "جایگاه ممتاز بزه دیده در دادرسی کیفری اسپانیا". مجله پژوهشهای حقوقی، 14 ،28 ، 1394، 243-260. magiran.com/p2117521
Rodolfo Brenes Vargas; Alberto Manuel Poletti Adorno; Mohammad Ali Mahdavi Sabet; Ehsan Abbaszadeh. "La victime en Espagne: acteur privilégié du procès pénal", Journal of Legal Research, 14, 28, 2015, 243-260. magiran.com/p2117521
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال