ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Arpan Upadhyay , Atish Chakravarty, Sachinandan De, Ashok Gupta, Avtar Singh, A. Sakthivel Selvan, (2019). Detection of Single-Nucleotide Polymorphism in the Bovine AGPAT6 Gene Associated with Milk Fat Content using Tetra-Primer ARMS PCR-based Assay in Karan Fries Breeding Bulls, Iranian Journal of Biotechnology, 17(4), 78-82. magiran.com/p2117541
Arpan Upadhyay , Atish Chakravarty, Sachinandan De, Ashok Gupta, Avtar Singh, A. Sakthivel Selvan, Detection of Single-Nucleotide Polymorphism in the Bovine AGPAT6 Gene Associated with Milk Fat Content using Tetra-Primer ARMS PCR-based Assay in Karan Fries Breeding Bulls, Iranian Journal of Biotechnology, 2019; 17(4): 78-82. magiran.com/p2117541
Arpan Upadhyay , Atish Chakravarty, Sachinandan De, Ashok Gupta, Avtar Singh, A. Sakthivel Selvan, "Detection of Single-Nucleotide Polymorphism in the Bovine AGPAT6 Gene Associated with Milk Fat Content using Tetra-Primer ARMS PCR-based Assay in Karan Fries Breeding Bulls", Iranian Journal of Biotechnology 17, no.4 (2019): 78-82. magiran.com/p2117541
Arpan Upadhyay , Atish Chakravarty, Sachinandan De, Ashok Gupta, Avtar Singh, A. Sakthivel Selvan, (2019). 'Detection of Single-Nucleotide Polymorphism in the Bovine AGPAT6 Gene Associated with Milk Fat Content using Tetra-Primer ARMS PCR-based Assay in Karan Fries Breeding Bulls', Iranian Journal of Biotechnology, 17(4), pp.78-82. magiran.com/p2117541
Arpan Upadhyay ; Atish Chakravarty; Sachinandan De; Ashok Gupta; Avtar Singh; A. Sakthivel Selvan. "Detection of Single-Nucleotide Polymorphism in the Bovine AGPAT6 Gene Associated with Milk Fat Content using Tetra-Primer ARMS PCR-based Assay in Karan Fries Breeding Bulls", Iranian Journal of Biotechnology, 17, 4, 2019, 78-82. magiran.com/p2117541
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال