ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Dushyant Chouhan , Sanjay Meena, Kulbhushan Kamboj, Mukesh Meena, Amit Narang, Siddhartha Sinha, (2020). Distal Locked versus Unlocked Intramedullary Nailing in Intertrochanteric Fracture; A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized and Non-Randomized Trials, Bulletin of Emergency And Trauma, 8(2), 56-61. magiran.com/p2117693
Dushyant Chouhan , Sanjay Meena, Kulbhushan Kamboj, Mukesh Meena, Amit Narang, Siddhartha Sinha, Distal Locked versus Unlocked Intramedullary Nailing in Intertrochanteric Fracture; A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized and Non-Randomized Trials, Bulletin of Emergency And Trauma, 2020; 8(2): 56-61. magiran.com/p2117693
Dushyant Chouhan , Sanjay Meena, Kulbhushan Kamboj, Mukesh Meena, Amit Narang, Siddhartha Sinha, "Distal Locked versus Unlocked Intramedullary Nailing in Intertrochanteric Fracture; A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized and Non-Randomized Trials", Bulletin of Emergency And Trauma 8, no.2 (2020): 56-61. magiran.com/p2117693
Dushyant Chouhan , Sanjay Meena, Kulbhushan Kamboj, Mukesh Meena, Amit Narang, Siddhartha Sinha, (2020). 'Distal Locked versus Unlocked Intramedullary Nailing in Intertrochanteric Fracture; A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized and Non-Randomized Trials', Bulletin of Emergency And Trauma, 8(2), pp.56-61. magiran.com/p2117693
Dushyant Chouhan ; Sanjay Meena; Kulbhushan Kamboj; Mukesh Meena; Amit Narang; Siddhartha Sinha. "Distal Locked versus Unlocked Intramedullary Nailing in Intertrochanteric Fracture; A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized and Non-Randomized Trials", Bulletin of Emergency And Trauma, 8, 2, 2020, 56-61. magiran.com/p2117693
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال