ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Arash Farbood , Saeed Khademi, Ramin Tajvidi, Minoo Hooshangi, Saeed Salari, Mandana Ghani, Sakineh Tahmasebi, Hamid Jamali, (2020). Comparison of Intravenous Regional Anesthesia with Single-Cuff Forearm Tourniquet and Hematoma Block and Traditional Method in Patients with Distal Radius Fractures; A Randomized Clinical Trial, Bulletin of Emergency And Trauma, 8(2), 77-82. magiran.com/p2117695
Arash Farbood , Saeed Khademi, Ramin Tajvidi, Minoo Hooshangi, Saeed Salari, Mandana Ghani, Sakineh Tahmasebi, Hamid Jamali, Comparison of Intravenous Regional Anesthesia with Single-Cuff Forearm Tourniquet and Hematoma Block and Traditional Method in Patients with Distal Radius Fractures; A Randomized Clinical Trial, Bulletin of Emergency And Trauma, 2020; 8(2): 77-82. magiran.com/p2117695
Arash Farbood , Saeed Khademi, Ramin Tajvidi, Minoo Hooshangi, Saeed Salari, Mandana Ghani, Sakineh Tahmasebi, Hamid Jamali, "Comparison of Intravenous Regional Anesthesia with Single-Cuff Forearm Tourniquet and Hematoma Block and Traditional Method in Patients with Distal Radius Fractures; A Randomized Clinical Trial", Bulletin of Emergency And Trauma 8, no.2 (2020): 77-82. magiran.com/p2117695
Arash Farbood , Saeed Khademi, Ramin Tajvidi, Minoo Hooshangi, Saeed Salari, Mandana Ghani, Sakineh Tahmasebi, Hamid Jamali, (2020). 'Comparison of Intravenous Regional Anesthesia with Single-Cuff Forearm Tourniquet and Hematoma Block and Traditional Method in Patients with Distal Radius Fractures; A Randomized Clinical Trial', Bulletin of Emergency And Trauma, 8(2), pp.77-82. magiran.com/p2117695
Arash Farbood ; Saeed Khademi; Ramin Tajvidi; Minoo Hooshangi; Saeed Salari; Mandana Ghani; Sakineh Tahmasebi; Hamid Jamali. "Comparison of Intravenous Regional Anesthesia with Single-Cuff Forearm Tourniquet and Hematoma Block and Traditional Method in Patients with Distal Radius Fractures; A Randomized Clinical Trial", Bulletin of Emergency And Trauma, 8, 2, 2020, 77-82. magiran.com/p2117695
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال