ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید موحد محمدی، زهره معتمدی نیا، احمد رضوانفر، امیر علم بیگی، حسین مهدی زاده، (1398). مدل سرعت بخش رشد بوم سامانه کارآفرینی کشاورزی دانشگاهی از دیدگاه خبرگان کسب و کارهای نوپا، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 11(50)، 39-59. magiran.com/p2117707
Hamid Movahed Mohammadi, Zohreh Motamedi Nia , Ahmad Rezvanfar, Amir Alambaigi, Hossein Mahdizadeh, (2019). The Accelerating Model for Academic Agricultural Entrepreneurial Ecosystem Growth from the Viewpoints of Startups Experts, Journal of Agricultural Education Administration Research, 11(50), 39-59. magiran.com/p2117707
حمید موحد محمدی، زهره معتمدی نیا، احمد رضوانفر، امیر علم بیگی، حسین مهدی زاده، مدل سرعت بخش رشد بوم سامانه کارآفرینی کشاورزی دانشگاهی از دیدگاه خبرگان کسب و کارهای نوپا. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 1398؛ 11(50): 39-59. magiran.com/p2117707
Hamid Movahed Mohammadi, Zohreh Motamedi Nia , Ahmad Rezvanfar, Amir Alambaigi, Hossein Mahdizadeh, The Accelerating Model for Academic Agricultural Entrepreneurial Ecosystem Growth from the Viewpoints of Startups Experts, Journal of Agricultural Education Administration Research, 2019; 11(50): 39-59. magiran.com/p2117707
حمید موحد محمدی، زهره معتمدی نیا، احمد رضوانفر، امیر علم بیگی، حسین مهدی زاده، "مدل سرعت بخش رشد بوم سامانه کارآفرینی کشاورزی دانشگاهی از دیدگاه خبرگان کسب و کارهای نوپا"، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 11، شماره 50 (1398): 39-59. magiran.com/p2117707
Hamid Movahed Mohammadi, Zohreh Motamedi Nia , Ahmad Rezvanfar, Amir Alambaigi, Hossein Mahdizadeh, "The Accelerating Model for Academic Agricultural Entrepreneurial Ecosystem Growth from the Viewpoints of Startups Experts", Journal of Agricultural Education Administration Research 11, no.50 (2019): 39-59. magiran.com/p2117707
حمید موحد محمدی، زهره معتمدی نیا، احمد رضوانفر، امیر علم بیگی، حسین مهدی زاده، (1398). 'مدل سرعت بخش رشد بوم سامانه کارآفرینی کشاورزی دانشگاهی از دیدگاه خبرگان کسب و کارهای نوپا'، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 11(50)، صص.39-59. magiran.com/p2117707
Hamid Movahed Mohammadi, Zohreh Motamedi Nia , Ahmad Rezvanfar, Amir Alambaigi, Hossein Mahdizadeh, (2019). 'The Accelerating Model for Academic Agricultural Entrepreneurial Ecosystem Growth from the Viewpoints of Startups Experts', Journal of Agricultural Education Administration Research, 11(50), pp.39-59. magiran.com/p2117707
حمید موحد محمدی؛ زهره معتمدی نیا؛ احمد رضوانفر؛ امیر علم بیگی؛ حسین مهدی زاده. "مدل سرعت بخش رشد بوم سامانه کارآفرینی کشاورزی دانشگاهی از دیدگاه خبرگان کسب و کارهای نوپا". فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 11 ،50 ، 1398، 39-59. magiran.com/p2117707
Hamid Movahed Mohammadi; Zohreh Motamedi Nia ; Ahmad Rezvanfar; Amir Alambaigi; Hossein Mahdizadeh. "The Accelerating Model for Academic Agricultural Entrepreneurial Ecosystem Growth from the Viewpoints of Startups Experts", Journal of Agricultural Education Administration Research, 11, 50, 2019, 39-59. magiran.com/p2117707
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال