ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه جوانبخت، امیرحسین علی بیگی، (1398). عامل های موثر در علاقه مندی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی به اشتغال در روستا، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 11(50)، 60-73. magiran.com/p2117708
Fatemeh Javanbakht , Amirhosein Alibaygi, (2019). Determinants Impacting The Interest of Agriculture Students of Razi University towards Occupation in Rural Areas, Journal of Agricultural Education Administration Research, 11(50), 60-73. magiran.com/p2117708
فاطمه جوانبخت، امیرحسین علی بیگی، عامل های موثر در علاقه مندی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی به اشتغال در روستا. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 1398؛ 11(50): 60-73. magiran.com/p2117708
Fatemeh Javanbakht , Amirhosein Alibaygi, Determinants Impacting The Interest of Agriculture Students of Razi University towards Occupation in Rural Areas, Journal of Agricultural Education Administration Research, 2019; 11(50): 60-73. magiran.com/p2117708
فاطمه جوانبخت، امیرحسین علی بیگی، "عامل های موثر در علاقه مندی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی به اشتغال در روستا"، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 11، شماره 50 (1398): 60-73. magiran.com/p2117708
Fatemeh Javanbakht , Amirhosein Alibaygi, "Determinants Impacting The Interest of Agriculture Students of Razi University towards Occupation in Rural Areas", Journal of Agricultural Education Administration Research 11, no.50 (2019): 60-73. magiran.com/p2117708
فاطمه جوانبخت، امیرحسین علی بیگی، (1398). 'عامل های موثر در علاقه مندی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی به اشتغال در روستا'، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 11(50)، صص.60-73. magiran.com/p2117708
Fatemeh Javanbakht , Amirhosein Alibaygi, (2019). 'Determinants Impacting The Interest of Agriculture Students of Razi University towards Occupation in Rural Areas', Journal of Agricultural Education Administration Research, 11(50), pp.60-73. magiran.com/p2117708
فاطمه جوانبخت؛ امیرحسین علی بیگی. "عامل های موثر در علاقه مندی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی به اشتغال در روستا". فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 11 ،50 ، 1398، 60-73. magiran.com/p2117708
Fatemeh Javanbakht ; Amirhosein Alibaygi. "Determinants Impacting The Interest of Agriculture Students of Razi University towards Occupation in Rural Areas", Journal of Agricultural Education Administration Research, 11, 50, 2019, 60-73. magiran.com/p2117708
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال