ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرزو مختاری حصاری، روح الله رضایی، حسین شعبانعلی فمی، (1398). نظر کارشناسان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نسبت به مشکلات به کارگیری سامانه آبیاری کم فشار توسط بهره برداران، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 11(50)، 74-90. magiran.com/p2117709
Arezo Mokhtari Hesari , Roholah Rezaei, Hossein Shabanali Fami, (2019). Viewpoint of Experts of East Azarbaijan Agriculture Jihad on Problems of Using Low Pressure Irrigation System by Users, Journal of Agricultural Education Administration Research, 11(50), 74-90. magiran.com/p2117709
آرزو مختاری حصاری، روح الله رضایی، حسین شعبانعلی فمی، نظر کارشناسان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نسبت به مشکلات به کارگیری سامانه آبیاری کم فشار توسط بهره برداران. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 1398؛ 11(50): 74-90. magiran.com/p2117709
Arezo Mokhtari Hesari , Roholah Rezaei, Hossein Shabanali Fami, Viewpoint of Experts of East Azarbaijan Agriculture Jihad on Problems of Using Low Pressure Irrigation System by Users, Journal of Agricultural Education Administration Research, 2019; 11(50): 74-90. magiran.com/p2117709
آرزو مختاری حصاری، روح الله رضایی، حسین شعبانعلی فمی، "نظر کارشناسان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نسبت به مشکلات به کارگیری سامانه آبیاری کم فشار توسط بهره برداران"، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 11، شماره 50 (1398): 74-90. magiran.com/p2117709
Arezo Mokhtari Hesari , Roholah Rezaei, Hossein Shabanali Fami, "Viewpoint of Experts of East Azarbaijan Agriculture Jihad on Problems of Using Low Pressure Irrigation System by Users", Journal of Agricultural Education Administration Research 11, no.50 (2019): 74-90. magiran.com/p2117709
آرزو مختاری حصاری، روح الله رضایی، حسین شعبانعلی فمی، (1398). 'نظر کارشناسان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نسبت به مشکلات به کارگیری سامانه آبیاری کم فشار توسط بهره برداران'، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 11(50)، صص.74-90. magiran.com/p2117709
Arezo Mokhtari Hesari , Roholah Rezaei, Hossein Shabanali Fami, (2019). 'Viewpoint of Experts of East Azarbaijan Agriculture Jihad on Problems of Using Low Pressure Irrigation System by Users', Journal of Agricultural Education Administration Research, 11(50), pp.74-90. magiran.com/p2117709
آرزو مختاری حصاری؛ روح الله رضایی؛ حسین شعبانعلی فمی. "نظر کارشناسان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نسبت به مشکلات به کارگیری سامانه آبیاری کم فشار توسط بهره برداران". فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 11 ،50 ، 1398، 74-90. magiran.com/p2117709
Arezo Mokhtari Hesari ; Roholah Rezaei; Hossein Shabanali Fami. "Viewpoint of Experts of East Azarbaijan Agriculture Jihad on Problems of Using Low Pressure Irrigation System by Users", Journal of Agricultural Education Administration Research, 11, 50, 2019, 74-90. magiran.com/p2117709
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال