ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی دهقانپور، مسعود یزدان پناه، معصومه فروزانی، غلامحسین عبدالله زاده، (1398). اولویت بندی روش های آموزشی ترویجی مورد استفاده در برنامه های سازگاری با تغییر پذیری های اقلیم از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی: کاربرد روش PROMETHEE، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 11(50)، 126-144. magiran.com/p2117712
Mojtaba Dehghanpour, Masoud Yazdanpanah , Masoumeh Forouzani, Gholamhossein Abdollahzadeh, (2019). Ranking Extension and Training Methods Used in Climate Change Adaptation Programs from the Perspective of Farmers and Agricultural Experts: Application of Promethee Method, Journal of Agricultural Education Administration Research, 11(50), 126-144. magiran.com/p2117712
مجتبی دهقانپور، مسعود یزدان پناه، معصومه فروزانی، غلامحسین عبدالله زاده، اولویت بندی روش های آموزشی ترویجی مورد استفاده در برنامه های سازگاری با تغییر پذیری های اقلیم از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی: کاربرد روش PROMETHEE. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 1398؛ 11(50): 126-144. magiran.com/p2117712
Mojtaba Dehghanpour, Masoud Yazdanpanah , Masoumeh Forouzani, Gholamhossein Abdollahzadeh, Ranking Extension and Training Methods Used in Climate Change Adaptation Programs from the Perspective of Farmers and Agricultural Experts: Application of Promethee Method, Journal of Agricultural Education Administration Research, 2019; 11(50): 126-144. magiran.com/p2117712
مجتبی دهقانپور، مسعود یزدان پناه، معصومه فروزانی، غلامحسین عبدالله زاده، "اولویت بندی روش های آموزشی ترویجی مورد استفاده در برنامه های سازگاری با تغییر پذیری های اقلیم از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی: کاربرد روش PROMETHEE"، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 11، شماره 50 (1398): 126-144. magiran.com/p2117712
Mojtaba Dehghanpour, Masoud Yazdanpanah , Masoumeh Forouzani, Gholamhossein Abdollahzadeh, "Ranking Extension and Training Methods Used in Climate Change Adaptation Programs from the Perspective of Farmers and Agricultural Experts: Application of Promethee Method", Journal of Agricultural Education Administration Research 11, no.50 (2019): 126-144. magiran.com/p2117712
مجتبی دهقانپور، مسعود یزدان پناه، معصومه فروزانی، غلامحسین عبدالله زاده، (1398). 'اولویت بندی روش های آموزشی ترویجی مورد استفاده در برنامه های سازگاری با تغییر پذیری های اقلیم از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی: کاربرد روش PROMETHEE'، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 11(50)، صص.126-144. magiran.com/p2117712
Mojtaba Dehghanpour, Masoud Yazdanpanah , Masoumeh Forouzani, Gholamhossein Abdollahzadeh, (2019). 'Ranking Extension and Training Methods Used in Climate Change Adaptation Programs from the Perspective of Farmers and Agricultural Experts: Application of Promethee Method', Journal of Agricultural Education Administration Research, 11(50), pp.126-144. magiran.com/p2117712
مجتبی دهقانپور؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ غلامحسین عبدالله زاده. "اولویت بندی روش های آموزشی ترویجی مورد استفاده در برنامه های سازگاری با تغییر پذیری های اقلیم از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی: کاربرد روش PROMETHEE". فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 11 ،50 ، 1398، 126-144. magiran.com/p2117712
Mojtaba Dehghanpour; Masoud Yazdanpanah ; Masoumeh Forouzani; Gholamhossein Abdollahzadeh. "Ranking Extension and Training Methods Used in Climate Change Adaptation Programs from the Perspective of Farmers and Agricultural Experts: Application of Promethee Method", Journal of Agricultural Education Administration Research, 11, 50, 2019, 126-144. magiran.com/p2117712
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال