ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی افتاده فدافن، محمدحسین امینی فرد، فرید مرادی نژاد، محمدعلی بهدانی، (1397). بررسی تاثیرکود بیولوژیک نیتروکسین بر صفات بیوشیمیایی و متابولیتهای ثانویه زعفران (Crocus sativus L)، مجله تغذیه گیاهان باغی، 1(1)، 17-28. magiran.com/p2117742
Ali Oftadeh Fadafen, MohammadHosein Aminifard, Farid Moradinezhad, MohmmadAli Behdani, (2018). The Effect of biological fertilizer nitroxin on Secound Metabolits of Saffron (Crocus sativus L.), , 1(1), 17-28. magiran.com/p2117742
علی افتاده فدافن، محمدحسین امینی فرد، فرید مرادی نژاد، محمدعلی بهدانی، بررسی تاثیرکود بیولوژیک نیتروکسین بر صفات بیوشیمیایی و متابولیتهای ثانویه زعفران (Crocus sativus L). مجله تغذیه گیاهان باغی، 1397؛ 1(1): 17-28. magiran.com/p2117742
Ali Oftadeh Fadafen, MohammadHosein Aminifard, Farid Moradinezhad, MohmmadAli Behdani, The Effect of biological fertilizer nitroxin on Secound Metabolits of Saffron (Crocus sativus L.), , 2018; 1(1): 17-28. magiran.com/p2117742
علی افتاده فدافن، محمدحسین امینی فرد، فرید مرادی نژاد، محمدعلی بهدانی، "بررسی تاثیرکود بیولوژیک نیتروکسین بر صفات بیوشیمیایی و متابولیتهای ثانویه زعفران (Crocus sativus L)"، مجله تغذیه گیاهان باغی 1، شماره 1 (1397): 17-28. magiran.com/p2117742
Ali Oftadeh Fadafen, MohammadHosein Aminifard, Farid Moradinezhad, MohmmadAli Behdani, "The Effect of biological fertilizer nitroxin on Secound Metabolits of Saffron (Crocus sativus L.)", 1, no.1 (2018): 17-28. magiran.com/p2117742
علی افتاده فدافن، محمدحسین امینی فرد، فرید مرادی نژاد، محمدعلی بهدانی، (1397). 'بررسی تاثیرکود بیولوژیک نیتروکسین بر صفات بیوشیمیایی و متابولیتهای ثانویه زعفران (Crocus sativus L)'، مجله تغذیه گیاهان باغی، 1(1)، صص.17-28. magiran.com/p2117742
Ali Oftadeh Fadafen, MohammadHosein Aminifard, Farid Moradinezhad, MohmmadAli Behdani, (2018). 'The Effect of biological fertilizer nitroxin on Secound Metabolits of Saffron (Crocus sativus L.)', , 1(1), pp.17-28. magiran.com/p2117742
علی افتاده فدافن؛ محمدحسین امینی فرد؛ فرید مرادی نژاد؛ محمدعلی بهدانی. "بررسی تاثیرکود بیولوژیک نیتروکسین بر صفات بیوشیمیایی و متابولیتهای ثانویه زعفران (Crocus sativus L)". مجله تغذیه گیاهان باغی، 1 ،1 ، 1397، 17-28. magiran.com/p2117742
Ali Oftadeh Fadafen; MohammadHosein Aminifard; Farid Moradinezhad; MohmmadAli Behdani. "The Effect of biological fertilizer nitroxin on Secound Metabolits of Saffron (Crocus sativus L.)", , 1, 1, 2018, 17-28. magiran.com/p2117742
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال