ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین عابد، ابراهیم افشاری، حمید بهشتی، (1399). بررسی عملکرد سیستم هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد- توربین انبساطی برای ایستگاه های تقلیل فشار گاز، مجله مهندسی مکانیک، 50(3)، 145-154. magiran.com/p2117782
Hosein Abed, Ebrahim Afshari , Hamid Beheshti, (2020). Study of Fuel cell- Turboexpander Hybrid System for Gass Pressure Reducing Stations, Journal of Mechanical Engineering, 50(3), 145-154. magiran.com/p2117782
حسین عابد، ابراهیم افشاری، حمید بهشتی، بررسی عملکرد سیستم هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد- توربین انبساطی برای ایستگاه های تقلیل فشار گاز. مجله مهندسی مکانیک، 1399؛ 50(3): 145-154. magiran.com/p2117782
Hosein Abed, Ebrahim Afshari , Hamid Beheshti, Study of Fuel cell- Turboexpander Hybrid System for Gass Pressure Reducing Stations, Journal of Mechanical Engineering, 2020; 50(3): 145-154. magiran.com/p2117782
حسین عابد، ابراهیم افشاری، حمید بهشتی، "بررسی عملکرد سیستم هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد- توربین انبساطی برای ایستگاه های تقلیل فشار گاز"، مجله مهندسی مکانیک 50، شماره 3 (1399): 145-154. magiran.com/p2117782
Hosein Abed, Ebrahim Afshari , Hamid Beheshti, "Study of Fuel cell- Turboexpander Hybrid System for Gass Pressure Reducing Stations", Journal of Mechanical Engineering 50, no.3 (2020): 145-154. magiran.com/p2117782
حسین عابد، ابراهیم افشاری، حمید بهشتی، (1399). 'بررسی عملکرد سیستم هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد- توربین انبساطی برای ایستگاه های تقلیل فشار گاز'، مجله مهندسی مکانیک، 50(3)، صص.145-154. magiran.com/p2117782
Hosein Abed, Ebrahim Afshari , Hamid Beheshti, (2020). 'Study of Fuel cell- Turboexpander Hybrid System for Gass Pressure Reducing Stations', Journal of Mechanical Engineering, 50(3), pp.145-154. magiran.com/p2117782
حسین عابد؛ ابراهیم افشاری؛ حمید بهشتی. "بررسی عملکرد سیستم هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد- توربین انبساطی برای ایستگاه های تقلیل فشار گاز". مجله مهندسی مکانیک، 50 ،3 ، 1399، 145-154. magiran.com/p2117782
Hosein Abed; Ebrahim Afshari ; Hamid Beheshti. "Study of Fuel cell- Turboexpander Hybrid System for Gass Pressure Reducing Stations", Journal of Mechanical Engineering, 50, 3, 2020, 145-154. magiran.com/p2117782
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال