ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه محمدی، مسعود کثیری، روجا رحیمی، (1399). بررسی کتب مفردات از الحشایش (3 ق) تا محیط اعظم (13 ق) با تکیه بر کتاب های شاخص در مناطق تحت حکومت اسلام، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 10(3)، 269. magiran.com/p2117867
Fatemeh Mohammadi, Masood Kasiri, Roja Rahimi, (2020). Investigating the books of material medicas from Al-Hashaish (3 AH) to the Mohit Azam (13 AH) relying on index books in the areas ruled by Islam, Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 10(3), 269. magiran.com/p2117867
فاطمه محمدی، مسعود کثیری، روجا رحیمی، بررسی کتب مفردات از الحشایش (3 ق) تا محیط اعظم (13 ق) با تکیه بر کتاب های شاخص در مناطق تحت حکومت اسلام. مجله طب سنتی اسلام و ایران، 1399؛ 10(3): 269. magiran.com/p2117867
Fatemeh Mohammadi, Masood Kasiri, Roja Rahimi, Investigating the books of material medicas from Al-Hashaish (3 AH) to the Mohit Azam (13 AH) relying on index books in the areas ruled by Islam, Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 2020; 10(3): 269. magiran.com/p2117867
فاطمه محمدی، مسعود کثیری، روجا رحیمی، "بررسی کتب مفردات از الحشایش (3 ق) تا محیط اعظم (13 ق) با تکیه بر کتاب های شاخص در مناطق تحت حکومت اسلام"، مجله طب سنتی اسلام و ایران 10، شماره 3 (1399): 269. magiran.com/p2117867
Fatemeh Mohammadi, Masood Kasiri, Roja Rahimi, "Investigating the books of material medicas from Al-Hashaish (3 AH) to the Mohit Azam (13 AH) relying on index books in the areas ruled by Islam", Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 10, no.3 (2020): 269. magiran.com/p2117867
فاطمه محمدی، مسعود کثیری، روجا رحیمی، (1399). 'بررسی کتب مفردات از الحشایش (3 ق) تا محیط اعظم (13 ق) با تکیه بر کتاب های شاخص در مناطق تحت حکومت اسلام'، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 10(3)، صص.269. magiran.com/p2117867
Fatemeh Mohammadi, Masood Kasiri, Roja Rahimi, (2020). 'Investigating the books of material medicas from Al-Hashaish (3 AH) to the Mohit Azam (13 AH) relying on index books in the areas ruled by Islam', Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 10(3), pp.269. magiran.com/p2117867
فاطمه محمدی؛ مسعود کثیری؛ روجا رحیمی. "بررسی کتب مفردات از الحشایش (3 ق) تا محیط اعظم (13 ق) با تکیه بر کتاب های شاخص در مناطق تحت حکومت اسلام". مجله طب سنتی اسلام و ایران، 10 ،3 ، 1399، 269. magiran.com/p2117867
Fatemeh Mohammadi; Masood Kasiri; Roja Rahimi. "Investigating the books of material medicas from Al-Hashaish (3 AH) to the Mohit Azam (13 AH) relying on index books in the areas ruled by Islam", Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 10, 3, 2020, 269. magiran.com/p2117867
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال