ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا احمدی گنجه، محمد اسلامی کلانتری، علی اصغر مولوی، (1398). تاثیر عناصر تشکیل دهنده فانتوم بر محاسبات دز در پروتون تراپی سرطان کبد، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(6)، 274-287. magiran.com/p2117933
Zahra Ahmadi Ganjeh, Mohammad Eslami Kalantari, Ali Asghar Mowlavi, (2020). The Effect of Phantom Compositions on Dose Calculations in Proton Therapy of Liver Cancer, Journal of Arak University of Medical Sciences, 22(6), 274-287. magiran.com/p2117933
زهرا احمدی گنجه، محمد اسلامی کلانتری، علی اصغر مولوی، تاثیر عناصر تشکیل دهنده فانتوم بر محاسبات دز در پروتون تراپی سرطان کبد. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1398؛ 22(6): 274-287. magiran.com/p2117933
Zahra Ahmadi Ganjeh, Mohammad Eslami Kalantari, Ali Asghar Mowlavi, The Effect of Phantom Compositions on Dose Calculations in Proton Therapy of Liver Cancer, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2020; 22(6): 274-287. magiran.com/p2117933
زهرا احمدی گنجه، محمد اسلامی کلانتری، علی اصغر مولوی، "تاثیر عناصر تشکیل دهنده فانتوم بر محاسبات دز در پروتون تراپی سرطان کبد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 22، شماره 6 (1398): 274-287. magiran.com/p2117933
Zahra Ahmadi Ganjeh, Mohammad Eslami Kalantari, Ali Asghar Mowlavi, "The Effect of Phantom Compositions on Dose Calculations in Proton Therapy of Liver Cancer", Journal of Arak University of Medical Sciences 22, no.6 (2020): 274-287. magiran.com/p2117933
زهرا احمدی گنجه، محمد اسلامی کلانتری، علی اصغر مولوی، (1398). 'تاثیر عناصر تشکیل دهنده فانتوم بر محاسبات دز در پروتون تراپی سرطان کبد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(6)، صص.274-287. magiran.com/p2117933
Zahra Ahmadi Ganjeh, Mohammad Eslami Kalantari, Ali Asghar Mowlavi, (2020). 'The Effect of Phantom Compositions on Dose Calculations in Proton Therapy of Liver Cancer', Journal of Arak University of Medical Sciences, 22(6), pp.274-287. magiran.com/p2117933
زهرا احمدی گنجه؛ محمد اسلامی کلانتری؛ علی اصغر مولوی. "تاثیر عناصر تشکیل دهنده فانتوم بر محاسبات دز در پروتون تراپی سرطان کبد". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22 ،6 ، 1398، 274-287. magiran.com/p2117933
Zahra Ahmadi Ganjeh; Mohammad Eslami Kalantari; Ali Asghar Mowlavi. "The Effect of Phantom Compositions on Dose Calculations in Proton Therapy of Liver Cancer", Journal of Arak University of Medical Sciences, 22, 6, 2020, 274-287. magiran.com/p2117933
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال