ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران سهراب زاده، صدیقه شعاع، محسن نیازی، مجید موحد مجد، (1399). بازاندیشی نقشهای جنسیتی زنانه و تعیین کننده های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان متاهل شهر شیراز)، فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 14(49)، 87-111. magiran.com/p2118015
Mehran Sohrabzadeh, Sedigheh Sho’A , Mohsen Niyazi, Majid Movahed, (2020). Rethinking Feminine Gender Roles and their Related Cultural and Social DeterminantsA Case Study of Married Women in Shiraz, Iran, , 14(49), 87-111. magiran.com/p2118015
مهران سهراب زاده، صدیقه شعاع، محسن نیازی، مجید موحد مجد، بازاندیشی نقشهای جنسیتی زنانه و تعیین کننده های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان متاهل شهر شیراز). فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 1399؛ 14(49): 87-111. magiran.com/p2118015
Mehran Sohrabzadeh, Sedigheh Sho’A , Mohsen Niyazi, Majid Movahed, Rethinking Feminine Gender Roles and their Related Cultural and Social DeterminantsA Case Study of Married Women in Shiraz, Iran, , 2020; 14(49): 87-111. magiran.com/p2118015
مهران سهراب زاده، صدیقه شعاع، محسن نیازی، مجید موحد مجد، "بازاندیشی نقشهای جنسیتی زنانه و تعیین کننده های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان متاهل شهر شیراز)"، فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده 14، شماره 49 (1399): 87-111. magiran.com/p2118015
Mehran Sohrabzadeh, Sedigheh Sho’A , Mohsen Niyazi, Majid Movahed, "Rethinking Feminine Gender Roles and their Related Cultural and Social DeterminantsA Case Study of Married Women in Shiraz, Iran", 14, no.49 (2020): 87-111. magiran.com/p2118015
مهران سهراب زاده، صدیقه شعاع، محسن نیازی، مجید موحد مجد، (1399). 'بازاندیشی نقشهای جنسیتی زنانه و تعیین کننده های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان متاهل شهر شیراز)'، فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 14(49)، صص.87-111. magiran.com/p2118015
Mehran Sohrabzadeh, Sedigheh Sho’A , Mohsen Niyazi, Majid Movahed, (2020). 'Rethinking Feminine Gender Roles and their Related Cultural and Social DeterminantsA Case Study of Married Women in Shiraz, Iran', , 14(49), pp.87-111. magiran.com/p2118015
مهران سهراب زاده؛ صدیقه شعاع؛ محسن نیازی؛ مجید موحد مجد. "بازاندیشی نقشهای جنسیتی زنانه و تعیین کننده های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان متاهل شهر شیراز)". فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 14 ،49 ، 1399، 87-111. magiran.com/p2118015
Mehran Sohrabzadeh; Sedigheh Sho’A ; Mohsen Niyazi; Majid Movahed. "Rethinking Feminine Gender Roles and their Related Cultural and Social DeterminantsA Case Study of Married Women in Shiraz, Iran", , 14, 49, 2020, 87-111. magiran.com/p2118015
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال