ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه پازکی، داود شیخی، شیرین صمدی مقدم، (1399). تحلیل نقش مدیریت مبتنی بر حکمروایی خوب در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: دهستان فیلستان، شهرستان پاکدشت، مجله جغرافیا و توسعه، 18(58)، 93-112. magiran.com/p2118054
Masoomeh Pazoki , Davood Shikhi, Shirin Samadi Mogadam, (2020). Analysis of the role of governance based on good governance in sustainable rural development(Case study: Filestan District, Pakdasht Township), Geography and Development Iranian Journal, 18(58), 93-112. magiran.com/p2118054
معصومه پازکی، داود شیخی، شیرین صمدی مقدم، تحلیل نقش مدیریت مبتنی بر حکمروایی خوب در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: دهستان فیلستان، شهرستان پاکدشت. مجله جغرافیا و توسعه، 1399؛ 18(58): 93-112. magiran.com/p2118054
Masoomeh Pazoki , Davood Shikhi, Shirin Samadi Mogadam, Analysis of the role of governance based on good governance in sustainable rural development(Case study: Filestan District, Pakdasht Township), Geography and Development Iranian Journal, 2020; 18(58): 93-112. magiran.com/p2118054
معصومه پازکی، داود شیخی، شیرین صمدی مقدم، "تحلیل نقش مدیریت مبتنی بر حکمروایی خوب در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: دهستان فیلستان، شهرستان پاکدشت"، مجله جغرافیا و توسعه 18، شماره 58 (1399): 93-112. magiran.com/p2118054
Masoomeh Pazoki , Davood Shikhi, Shirin Samadi Mogadam, "Analysis of the role of governance based on good governance in sustainable rural development(Case study: Filestan District, Pakdasht Township)", Geography and Development Iranian Journal 18, no.58 (2020): 93-112. magiran.com/p2118054
معصومه پازکی، داود شیخی، شیرین صمدی مقدم، (1399). 'تحلیل نقش مدیریت مبتنی بر حکمروایی خوب در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: دهستان فیلستان، شهرستان پاکدشت'، مجله جغرافیا و توسعه، 18(58)، صص.93-112. magiran.com/p2118054
Masoomeh Pazoki , Davood Shikhi, Shirin Samadi Mogadam, (2020). 'Analysis of the role of governance based on good governance in sustainable rural development(Case study: Filestan District, Pakdasht Township)', Geography and Development Iranian Journal, 18(58), pp.93-112. magiran.com/p2118054
معصومه پازکی؛ داود شیخی؛ شیرین صمدی مقدم. "تحلیل نقش مدیریت مبتنی بر حکمروایی خوب در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: دهستان فیلستان، شهرستان پاکدشت". مجله جغرافیا و توسعه، 18 ،58 ، 1399، 93-112. magiran.com/p2118054
Masoomeh Pazoki ; Davood Shikhi; Shirin Samadi Mogadam. "Analysis of the role of governance based on good governance in sustainable rural development(Case study: Filestan District, Pakdasht Township)", Geography and Development Iranian Journal, 18, 58, 2020, 93-112. magiran.com/p2118054
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال