ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی، سیدنورالدین رضوی زاده، محدثه شیخی، (1399). نقش اینستاگرام در مدیریت بدن زنان: مطالعه موردی زنان منطقه یک و بیست تهران، نشریه مطالعات رسانه های نوین، 5(20)، 37-79. magiran.com/p2118069
Seyed Jamaledin Akbarzade Jahromi , Seyed Nour Aldin Razavizadeh, Mohaddese Sheikhi, (2020). The role of Instagram in Women Body ManagementCase Study: Districts 1 and 20 of Tehran, Journal of New Media Studies, 5(20), 37-79. magiran.com/p2118069
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی، سیدنورالدین رضوی زاده، محدثه شیخی، نقش اینستاگرام در مدیریت بدن زنان: مطالعه موردی زنان منطقه یک و بیست تهران. نشریه مطالعات رسانه های نوین، 1399؛ 5(20): 37-79. magiran.com/p2118069
Seyed Jamaledin Akbarzade Jahromi , Seyed Nour Aldin Razavizadeh, Mohaddese Sheikhi, The role of Instagram in Women Body ManagementCase Study: Districts 1 and 20 of Tehran, Journal of New Media Studies, 2020; 5(20): 37-79. magiran.com/p2118069
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی، سیدنورالدین رضوی زاده، محدثه شیخی، "نقش اینستاگرام در مدیریت بدن زنان: مطالعه موردی زنان منطقه یک و بیست تهران"، نشریه مطالعات رسانه های نوین 5، شماره 20 (1399): 37-79. magiran.com/p2118069
Seyed Jamaledin Akbarzade Jahromi , Seyed Nour Aldin Razavizadeh, Mohaddese Sheikhi, "The role of Instagram in Women Body ManagementCase Study: Districts 1 and 20 of Tehran", Journal of New Media Studies 5, no.20 (2020): 37-79. magiran.com/p2118069
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی، سیدنورالدین رضوی زاده، محدثه شیخی، (1399). 'نقش اینستاگرام در مدیریت بدن زنان: مطالعه موردی زنان منطقه یک و بیست تهران'، نشریه مطالعات رسانه های نوین، 5(20)، صص.37-79. magiran.com/p2118069
Seyed Jamaledin Akbarzade Jahromi , Seyed Nour Aldin Razavizadeh, Mohaddese Sheikhi, (2020). 'The role of Instagram in Women Body ManagementCase Study: Districts 1 and 20 of Tehran', Journal of New Media Studies, 5(20), pp.37-79. magiran.com/p2118069
سیدجمال الدین اکبرزاده جهرمی؛ سیدنورالدین رضوی زاده؛ محدثه شیخی. "نقش اینستاگرام در مدیریت بدن زنان: مطالعه موردی زنان منطقه یک و بیست تهران". نشریه مطالعات رسانه های نوین، 5 ،20 ، 1399، 37-79. magiran.com/p2118069
Seyed Jamaledin Akbarzade Jahromi ; Seyed Nour Aldin Razavizadeh; Mohaddese Sheikhi. "The role of Instagram in Women Body ManagementCase Study: Districts 1 and 20 of Tehran", Journal of New Media Studies, 5, 20, 2020, 37-79. magiran.com/p2118069
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال