ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منیر روزبهانی، باقر ساروخانی، ستار پروین، (1399). بررسی جامعه شناختی مصرف شبکه های اجتماعی مجازی و تسامح قومی در بین شهروندان تهرانی (با تاکید بر گفتگوی اجتماعی)، نشریه مطالعات رسانه های نوین، 5(20)، 313-356. magiran.com/p2118077
Monir Roozbehani , Bagher Sarokhani, Sattar Parvin, (2020). Sociological study of the use of virtual social networks and Ethnic tolerance among the citizens of Tehran (With the emphasis on social conversation), Journal of New Media Studies, 5(20), 313-356. magiran.com/p2118077
منیر روزبهانی، باقر ساروخانی، ستار پروین، بررسی جامعه شناختی مصرف شبکه های اجتماعی مجازی و تسامح قومی در بین شهروندان تهرانی (با تاکید بر گفتگوی اجتماعی). نشریه مطالعات رسانه های نوین، 1399؛ 5(20): 313-356. magiran.com/p2118077
Monir Roozbehani , Bagher Sarokhani, Sattar Parvin, Sociological study of the use of virtual social networks and Ethnic tolerance among the citizens of Tehran (With the emphasis on social conversation), Journal of New Media Studies, 2020; 5(20): 313-356. magiran.com/p2118077
منیر روزبهانی، باقر ساروخانی، ستار پروین، "بررسی جامعه شناختی مصرف شبکه های اجتماعی مجازی و تسامح قومی در بین شهروندان تهرانی (با تاکید بر گفتگوی اجتماعی)"، نشریه مطالعات رسانه های نوین 5، شماره 20 (1399): 313-356. magiran.com/p2118077
Monir Roozbehani , Bagher Sarokhani, Sattar Parvin, "Sociological study of the use of virtual social networks and Ethnic tolerance among the citizens of Tehran (With the emphasis on social conversation)", Journal of New Media Studies 5, no.20 (2020): 313-356. magiran.com/p2118077
منیر روزبهانی، باقر ساروخانی، ستار پروین، (1399). 'بررسی جامعه شناختی مصرف شبکه های اجتماعی مجازی و تسامح قومی در بین شهروندان تهرانی (با تاکید بر گفتگوی اجتماعی)'، نشریه مطالعات رسانه های نوین، 5(20)، صص.313-356. magiran.com/p2118077
Monir Roozbehani , Bagher Sarokhani, Sattar Parvin, (2020). 'Sociological study of the use of virtual social networks and Ethnic tolerance among the citizens of Tehran (With the emphasis on social conversation)', Journal of New Media Studies, 5(20), pp.313-356. magiran.com/p2118077
منیر روزبهانی؛ باقر ساروخانی؛ ستار پروین. "بررسی جامعه شناختی مصرف شبکه های اجتماعی مجازی و تسامح قومی در بین شهروندان تهرانی (با تاکید بر گفتگوی اجتماعی)". نشریه مطالعات رسانه های نوین، 5 ،20 ، 1399، 313-356. magiran.com/p2118077
Monir Roozbehani ; Bagher Sarokhani; Sattar Parvin. "Sociological study of the use of virtual social networks and Ethnic tolerance among the citizens of Tehran (With the emphasis on social conversation)", Journal of New Media Studies, 5, 20, 2020, 313-356. magiran.com/p2118077
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال