ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره حسنی، محمود گودرزی، مجید جلالی فراهانی، ابراهیم علی دوست قهفرخی، (1397). اثر برند ورزشکار بر همانندسازی و اثربخشی صحه گذاری ورزشکار مشهور، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6(21)، 9-20. magiran.com/p2118254
Zohreh Hassani, Mahmoud Goodarzi, Majid Jalali Farahani, Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi, (2018). The Effect of Athlete Brand on Identification and Effectiveness of Celebrity Athlete Endorsement, Journal of New Trends in Sport Management, 6(21), 9-20. magiran.com/p2118254
زهره حسنی، محمود گودرزی، مجید جلالی فراهانی، ابراهیم علی دوست قهفرخی، اثر برند ورزشکار بر همانندسازی و اثربخشی صحه گذاری ورزشکار مشهور. مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1397؛ 6(21): 9-20. magiran.com/p2118254
Zohreh Hassani, Mahmoud Goodarzi, Majid Jalali Farahani, Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi, The Effect of Athlete Brand on Identification and Effectiveness of Celebrity Athlete Endorsement, Journal of New Trends in Sport Management, 2018; 6(21): 9-20. magiran.com/p2118254
زهره حسنی، محمود گودرزی، مجید جلالی فراهانی، ابراهیم علی دوست قهفرخی، "اثر برند ورزشکار بر همانندسازی و اثربخشی صحه گذاری ورزشکار مشهور"، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 6، شماره 21 (1397): 9-20. magiran.com/p2118254
Zohreh Hassani, Mahmoud Goodarzi, Majid Jalali Farahani, Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi, "The Effect of Athlete Brand on Identification and Effectiveness of Celebrity Athlete Endorsement", Journal of New Trends in Sport Management 6, no.21 (2018): 9-20. magiran.com/p2118254
زهره حسنی، محمود گودرزی، مجید جلالی فراهانی، ابراهیم علی دوست قهفرخی، (1397). 'اثر برند ورزشکار بر همانندسازی و اثربخشی صحه گذاری ورزشکار مشهور'، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6(21)، صص.9-20. magiran.com/p2118254
Zohreh Hassani, Mahmoud Goodarzi, Majid Jalali Farahani, Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi, (2018). 'The Effect of Athlete Brand on Identification and Effectiveness of Celebrity Athlete Endorsement', Journal of New Trends in Sport Management, 6(21), pp.9-20. magiran.com/p2118254
زهره حسنی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی. "اثر برند ورزشکار بر همانندسازی و اثربخشی صحه گذاری ورزشکار مشهور". مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6 ،21 ، 1397، 9-20. magiran.com/p2118254
Zohreh Hassani; Mahmoud Goodarzi; Majid Jalali Farahani; Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi. "The Effect of Athlete Brand on Identification and Effectiveness of Celebrity Athlete Endorsement", Journal of New Trends in Sport Management, 6, 21, 2018, 9-20. magiran.com/p2118254
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال