ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا رجب زاده، مهدی طالب پور، علیرضا حدادیان، مهدی جباری نوقابی، (1397). تبیین اثر ارزش ویژه برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین المللی باشگاه های برتر فوتبال کشور، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6(21)، 21-33. magiran.com/p2118255
Reza Rajabzadeh, Mahdi Talebpour, Alireza Hadadian, Mahdi Jabari Noghabi, (2018). Explaining the Effect of Brand Equity, Brand Image and Fan Commitment on International Branding of Iran Premier Football Clubs, Journal of New Trends in Sport Management, 6(21), 21-33. magiran.com/p2118255
رضا رجب زاده، مهدی طالب پور، علیرضا حدادیان، مهدی جباری نوقابی، تبیین اثر ارزش ویژه برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین المللی باشگاه های برتر فوتبال کشور. مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1397؛ 6(21): 21-33. magiran.com/p2118255
Reza Rajabzadeh, Mahdi Talebpour, Alireza Hadadian, Mahdi Jabari Noghabi, Explaining the Effect of Brand Equity, Brand Image and Fan Commitment on International Branding of Iran Premier Football Clubs, Journal of New Trends in Sport Management, 2018; 6(21): 21-33. magiran.com/p2118255
رضا رجب زاده، مهدی طالب پور، علیرضا حدادیان، مهدی جباری نوقابی، "تبیین اثر ارزش ویژه برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین المللی باشگاه های برتر فوتبال کشور"، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 6، شماره 21 (1397): 21-33. magiran.com/p2118255
Reza Rajabzadeh, Mahdi Talebpour, Alireza Hadadian, Mahdi Jabari Noghabi, "Explaining the Effect of Brand Equity, Brand Image and Fan Commitment on International Branding of Iran Premier Football Clubs", Journal of New Trends in Sport Management 6, no.21 (2018): 21-33. magiran.com/p2118255
رضا رجب زاده، مهدی طالب پور، علیرضا حدادیان، مهدی جباری نوقابی، (1397). 'تبیین اثر ارزش ویژه برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین المللی باشگاه های برتر فوتبال کشور'، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6(21)، صص.21-33. magiran.com/p2118255
Reza Rajabzadeh, Mahdi Talebpour, Alireza Hadadian, Mahdi Jabari Noghabi, (2018). 'Explaining the Effect of Brand Equity, Brand Image and Fan Commitment on International Branding of Iran Premier Football Clubs', Journal of New Trends in Sport Management, 6(21), pp.21-33. magiran.com/p2118255
رضا رجب زاده؛ مهدی طالب پور؛ علیرضا حدادیان؛ مهدی جباری نوقابی. "تبیین اثر ارزش ویژه برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین المللی باشگاه های برتر فوتبال کشور". مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6 ،21 ، 1397، 21-33. magiran.com/p2118255
Reza Rajabzadeh; Mahdi Talebpour; Alireza Hadadian; Mahdi Jabari Noghabi. "Explaining the Effect of Brand Equity, Brand Image and Fan Commitment on International Branding of Iran Premier Football Clubs", Journal of New Trends in Sport Management, 6, 21, 2018, 21-33. magiran.com/p2118255
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال