ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا میرصفیان، مصطفی افشاری، معصومه کلاته سیفری، (1397). اثر کاربست الگوی مدیریت سایبرنتیک بر گسترش رفتارهای خودمدیریتی و نقش آن بر توسعه توانمندسازی روان شناختی کارکنان و ارائه مدل، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6(21)، 35-50. magiran.com/p2118256
Hamidreza Mirsafian, Mostafa Afshari, Masoumeh Kalateh Seifari, (2018). The Effect of Applying the Cybernetic Management Model on Development of Self-Management Behaviors and Its Role in Developing Psychological Empowerment of Staff and Presenting a Model, Journal of New Trends in Sport Management, 6(21), 35-50. magiran.com/p2118256
حمیدرضا میرصفیان، مصطفی افشاری، معصومه کلاته سیفری، اثر کاربست الگوی مدیریت سایبرنتیک بر گسترش رفتارهای خودمدیریتی و نقش آن بر توسعه توانمندسازی روان شناختی کارکنان و ارائه مدل. مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1397؛ 6(21): 35-50. magiran.com/p2118256
Hamidreza Mirsafian, Mostafa Afshari, Masoumeh Kalateh Seifari, The Effect of Applying the Cybernetic Management Model on Development of Self-Management Behaviors and Its Role in Developing Psychological Empowerment of Staff and Presenting a Model, Journal of New Trends in Sport Management, 2018; 6(21): 35-50. magiran.com/p2118256
حمیدرضا میرصفیان، مصطفی افشاری، معصومه کلاته سیفری، "اثر کاربست الگوی مدیریت سایبرنتیک بر گسترش رفتارهای خودمدیریتی و نقش آن بر توسعه توانمندسازی روان شناختی کارکنان و ارائه مدل"، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 6، شماره 21 (1397): 35-50. magiran.com/p2118256
Hamidreza Mirsafian, Mostafa Afshari, Masoumeh Kalateh Seifari, "The Effect of Applying the Cybernetic Management Model on Development of Self-Management Behaviors and Its Role in Developing Psychological Empowerment of Staff and Presenting a Model", Journal of New Trends in Sport Management 6, no.21 (2018): 35-50. magiran.com/p2118256
حمیدرضا میرصفیان، مصطفی افشاری، معصومه کلاته سیفری، (1397). 'اثر کاربست الگوی مدیریت سایبرنتیک بر گسترش رفتارهای خودمدیریتی و نقش آن بر توسعه توانمندسازی روان شناختی کارکنان و ارائه مدل'، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6(21)، صص.35-50. magiran.com/p2118256
Hamidreza Mirsafian, Mostafa Afshari, Masoumeh Kalateh Seifari, (2018). 'The Effect of Applying the Cybernetic Management Model on Development of Self-Management Behaviors and Its Role in Developing Psychological Empowerment of Staff and Presenting a Model', Journal of New Trends in Sport Management, 6(21), pp.35-50. magiran.com/p2118256
حمیدرضا میرصفیان؛ مصطفی افشاری؛ معصومه کلاته سیفری. "اثر کاربست الگوی مدیریت سایبرنتیک بر گسترش رفتارهای خودمدیریتی و نقش آن بر توسعه توانمندسازی روان شناختی کارکنان و ارائه مدل". مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6 ،21 ، 1397، 35-50. magiran.com/p2118256
Hamidreza Mirsafian; Mostafa Afshari; Masoumeh Kalateh Seifari. "The Effect of Applying the Cybernetic Management Model on Development of Self-Management Behaviors and Its Role in Developing Psychological Empowerment of Staff and Presenting a Model", Journal of New Trends in Sport Management, 6, 21, 2018, 35-50. magiran.com/p2118256
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال