ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل فراهانی، لقمان کشاورز، ناهید مروی اصفهانی، (1397). تحلیل عوامل بحران در ورزش همگانی، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6(21)، 51-67. magiran.com/p2118257
Abolfazl Farahani, Loghman Keshavarz, Nahid Marvi Esfahani, (2018). An Analysis of Factors Causing Crisis in Sport for All, Journal of New Trends in Sport Management, 6(21), 51-67. magiran.com/p2118257
ابوالفضل فراهانی، لقمان کشاورز، ناهید مروی اصفهانی، تحلیل عوامل بحران در ورزش همگانی. مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1397؛ 6(21): 51-67. magiran.com/p2118257
Abolfazl Farahani, Loghman Keshavarz, Nahid Marvi Esfahani, An Analysis of Factors Causing Crisis in Sport for All, Journal of New Trends in Sport Management, 2018; 6(21): 51-67. magiran.com/p2118257
ابوالفضل فراهانی، لقمان کشاورز، ناهید مروی اصفهانی، "تحلیل عوامل بحران در ورزش همگانی"، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 6، شماره 21 (1397): 51-67. magiran.com/p2118257
Abolfazl Farahani, Loghman Keshavarz, Nahid Marvi Esfahani, "An Analysis of Factors Causing Crisis in Sport for All", Journal of New Trends in Sport Management 6, no.21 (2018): 51-67. magiran.com/p2118257
ابوالفضل فراهانی، لقمان کشاورز، ناهید مروی اصفهانی، (1397). 'تحلیل عوامل بحران در ورزش همگانی'، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6(21)، صص.51-67. magiran.com/p2118257
Abolfazl Farahani, Loghman Keshavarz, Nahid Marvi Esfahani, (2018). 'An Analysis of Factors Causing Crisis in Sport for All', Journal of New Trends in Sport Management, 6(21), pp.51-67. magiran.com/p2118257
ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ ناهید مروی اصفهانی. "تحلیل عوامل بحران در ورزش همگانی". مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6 ،21 ، 1397، 51-67. magiran.com/p2118257
Abolfazl Farahani; Loghman Keshavarz; Nahid Marvi Esfahani. "An Analysis of Factors Causing Crisis in Sport for All", Journal of New Trends in Sport Management, 6, 21, 2018, 51-67. magiran.com/p2118257
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال