ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاظم چراغ بیرجندی، حسین پیمانی زاد، محمد کشتی دار، حسن فهیم دوین، (1397). مدل یابی ساختاری الگوی شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها منطبق بر فرهنگ اسلامی، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6(21)، 81-93. magiran.com/p2118259
Kazem Cheragh Birjandi, Hossein Peymanizad, Mohammad Keshtidar, Hassan Fahim Davin, (2018). Structural Modeling of Competency Model of Physical Education Managers in Universities Based on Islamic Culture, Journal of New Trends in Sport Management, 6(21), 81-93. magiran.com/p2118259
کاظم چراغ بیرجندی، حسین پیمانی زاد، محمد کشتی دار، حسن فهیم دوین، مدل یابی ساختاری الگوی شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها منطبق بر فرهنگ اسلامی. مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1397؛ 6(21): 81-93. magiran.com/p2118259
Kazem Cheragh Birjandi, Hossein Peymanizad, Mohammad Keshtidar, Hassan Fahim Davin, Structural Modeling of Competency Model of Physical Education Managers in Universities Based on Islamic Culture, Journal of New Trends in Sport Management, 2018; 6(21): 81-93. magiran.com/p2118259
کاظم چراغ بیرجندی، حسین پیمانی زاد، محمد کشتی دار، حسن فهیم دوین، "مدل یابی ساختاری الگوی شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها منطبق بر فرهنگ اسلامی"، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 6، شماره 21 (1397): 81-93. magiran.com/p2118259
Kazem Cheragh Birjandi, Hossein Peymanizad, Mohammad Keshtidar, Hassan Fahim Davin, "Structural Modeling of Competency Model of Physical Education Managers in Universities Based on Islamic Culture", Journal of New Trends in Sport Management 6, no.21 (2018): 81-93. magiran.com/p2118259
کاظم چراغ بیرجندی، حسین پیمانی زاد، محمد کشتی دار، حسن فهیم دوین، (1397). 'مدل یابی ساختاری الگوی شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها منطبق بر فرهنگ اسلامی'، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6(21)، صص.81-93. magiran.com/p2118259
Kazem Cheragh Birjandi, Hossein Peymanizad, Mohammad Keshtidar, Hassan Fahim Davin, (2018). 'Structural Modeling of Competency Model of Physical Education Managers in Universities Based on Islamic Culture', Journal of New Trends in Sport Management, 6(21), pp.81-93. magiran.com/p2118259
کاظم چراغ بیرجندی؛ حسین پیمانی زاد؛ محمد کشتی دار؛ حسن فهیم دوین. "مدل یابی ساختاری الگوی شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها منطبق بر فرهنگ اسلامی". مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6 ،21 ، 1397، 81-93. magiran.com/p2118259
Kazem Cheragh Birjandi; Hossein Peymanizad; Mohammad Keshtidar; Hassan Fahim Davin. "Structural Modeling of Competency Model of Physical Education Managers in Universities Based on Islamic Culture", Journal of New Trends in Sport Management, 6, 21, 2018, 81-93. magiran.com/p2118259
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال