ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شقایق هاشمی مطلق، محمدعلی اصلانخانی، علی محمد صفانیا، (1397). اثر محیط ادراک شده و حمایت اجتماعی بر مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت کارکنان منطقه سیزده دانشگاه آزاد اسلامی، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6(21)، 95-104. magiran.com/p2118260
Shaghayegh Hashemi Motlagh, Mohammad Ali Aslankhani, Ali Mohammad Safania, (2018). The Effect of Perceived Environment and Social Support on Participation in Leisure-Time Physical Activity of Staff in Islamic Azad University (District 13), Journal of New Trends in Sport Management, 6(21), 95-104. magiran.com/p2118260
شقایق هاشمی مطلق، محمدعلی اصلانخانی، علی محمد صفانیا، اثر محیط ادراک شده و حمایت اجتماعی بر مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت کارکنان منطقه سیزده دانشگاه آزاد اسلامی. مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1397؛ 6(21): 95-104. magiran.com/p2118260
Shaghayegh Hashemi Motlagh, Mohammad Ali Aslankhani, Ali Mohammad Safania, The Effect of Perceived Environment and Social Support on Participation in Leisure-Time Physical Activity of Staff in Islamic Azad University (District 13), Journal of New Trends in Sport Management, 2018; 6(21): 95-104. magiran.com/p2118260
شقایق هاشمی مطلق، محمدعلی اصلانخانی، علی محمد صفانیا، "اثر محیط ادراک شده و حمایت اجتماعی بر مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت کارکنان منطقه سیزده دانشگاه آزاد اسلامی"، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 6، شماره 21 (1397): 95-104. magiran.com/p2118260
Shaghayegh Hashemi Motlagh, Mohammad Ali Aslankhani, Ali Mohammad Safania, "The Effect of Perceived Environment and Social Support on Participation in Leisure-Time Physical Activity of Staff in Islamic Azad University (District 13)", Journal of New Trends in Sport Management 6, no.21 (2018): 95-104. magiran.com/p2118260
شقایق هاشمی مطلق، محمدعلی اصلانخانی، علی محمد صفانیا، (1397). 'اثر محیط ادراک شده و حمایت اجتماعی بر مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت کارکنان منطقه سیزده دانشگاه آزاد اسلامی'، مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6(21)، صص.95-104. magiran.com/p2118260
Shaghayegh Hashemi Motlagh, Mohammad Ali Aslankhani, Ali Mohammad Safania, (2018). 'The Effect of Perceived Environment and Social Support on Participation in Leisure-Time Physical Activity of Staff in Islamic Azad University (District 13)', Journal of New Trends in Sport Management, 6(21), pp.95-104. magiran.com/p2118260
شقایق هاشمی مطلق؛ محمدعلی اصلانخانی؛ علی محمد صفانیا. "اثر محیط ادراک شده و حمایت اجتماعی بر مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت کارکنان منطقه سیزده دانشگاه آزاد اسلامی". مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 6 ،21 ، 1397، 95-104. magiran.com/p2118260
Shaghayegh Hashemi Motlagh; Mohammad Ali Aslankhani; Ali Mohammad Safania. "The Effect of Perceived Environment and Social Support on Participation in Leisure-Time Physical Activity of Staff in Islamic Azad University (District 13)", Journal of New Trends in Sport Management, 6, 21, 2018, 95-104. magiran.com/p2118260
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال