ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالقاسم رادفر، نیلوفر عظیمی، (1399). سنجش و سازش برهان، عرفان و قرآن در هرم معرفتی سنایی، پژوهشنامه عرفان، 11(22)، 113-131. magiran.com/p2118365
Aboolghasem Radfar, Niloofar Azimi, (2020). Sanayi's epistemic pyramid in recognizing the right based on Hadijeh al-Haghigha, Pajooheshname Erfan, 11(22), 113-131. magiran.com/p2118365
ابوالقاسم رادفر، نیلوفر عظیمی، سنجش و سازش برهان، عرفان و قرآن در هرم معرفتی سنایی. پژوهشنامه عرفان، 1399؛ 11(22): 113-131. magiran.com/p2118365
Aboolghasem Radfar, Niloofar Azimi, Sanayi's epistemic pyramid in recognizing the right based on Hadijeh al-Haghigha, Pajooheshname Erfan, 2020; 11(22): 113-131. magiran.com/p2118365
ابوالقاسم رادفر، نیلوفر عظیمی، "سنجش و سازش برهان، عرفان و قرآن در هرم معرفتی سنایی"، پژوهشنامه عرفان 11، شماره 22 (1399): 113-131. magiran.com/p2118365
Aboolghasem Radfar, Niloofar Azimi, "Sanayi's epistemic pyramid in recognizing the right based on Hadijeh al-Haghigha", Pajooheshname Erfan 11, no.22 (2020): 113-131. magiran.com/p2118365
ابوالقاسم رادفر، نیلوفر عظیمی، (1399). 'سنجش و سازش برهان، عرفان و قرآن در هرم معرفتی سنایی'، پژوهشنامه عرفان، 11(22)، صص.113-131. magiran.com/p2118365
Aboolghasem Radfar, Niloofar Azimi, (2020). 'Sanayi's epistemic pyramid in recognizing the right based on Hadijeh al-Haghigha', Pajooheshname Erfan, 11(22), pp.113-131. magiran.com/p2118365
ابوالقاسم رادفر؛ نیلوفر عظیمی. "سنجش و سازش برهان، عرفان و قرآن در هرم معرفتی سنایی". پژوهشنامه عرفان، 11 ،22 ، 1399، 113-131. magiran.com/p2118365
Aboolghasem Radfar; Niloofar Azimi. "Sanayi's epistemic pyramid in recognizing the right based on Hadijeh al-Haghigha", Pajooheshname Erfan, 11, 22, 2020, 113-131. magiran.com/p2118365
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال