ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
، (1399). بررسی پلی مورفیسم Trp64Arg ژن گیرنده بتا 3 آدرنرژیک در زنان غیرچاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(4)، 243-252. magiran.com/p2118421
Fatemeh Moradi, Akram Ghadiri Anari, Ali Dehghani, Seyed Reza Vaziri, Behnaz Enjezab, (2020). The effectiveness of counseling based on acceptance and commitment therapy on bodyimage and self-esteem in polycystic ovary syndrome: An RCT, International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(4), 243-252. magiran.com/p2118421
، بررسی پلی مورفیسم Trp64Arg ژن گیرنده بتا 3 آدرنرژیک در زنان غیرچاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1399؛ 18(4): 243-252. magiran.com/p2118421
Fatemeh Moradi, Akram Ghadiri Anari, Ali Dehghani, Seyed Reza Vaziri, Behnaz Enjezab, The effectiveness of counseling based on acceptance and commitment therapy on bodyimage and self-esteem in polycystic ovary syndrome: An RCT, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2020; 18(4): 243-252. magiran.com/p2118421
، "بررسی پلی مورفیسم Trp64Arg ژن گیرنده بتا 3 آدرنرژیک در زنان غیرچاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 18، شماره 4 (1399): 243-252. magiran.com/p2118421
Fatemeh Moradi, Akram Ghadiri Anari, Ali Dehghani, Seyed Reza Vaziri, Behnaz Enjezab, "The effectiveness of counseling based on acceptance and commitment therapy on bodyimage and self-esteem in polycystic ovary syndrome: An RCT", International Journal of Reproductive BioMedicine 18, no.4 (2020): 243-252. magiran.com/p2118421
، (1399). 'بررسی پلی مورفیسم Trp64Arg ژن گیرنده بتا 3 آدرنرژیک در زنان غیرچاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18(4)، صص.243-252. magiran.com/p2118421
Fatemeh Moradi, Akram Ghadiri Anari, Ali Dehghani, Seyed Reza Vaziri, Behnaz Enjezab, (2020). 'The effectiveness of counseling based on acceptance and commitment therapy on bodyimage and self-esteem in polycystic ovary syndrome: An RCT', International Journal of Reproductive BioMedicine, 18(4), pp.243-252. magiran.com/p2118421
. "بررسی پلی مورفیسم Trp64Arg ژن گیرنده بتا 3 آدرنرژیک در زنان غیرچاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 18 ،4 ، 1399، 243-252. magiran.com/p2118421
Fatemeh Moradi; Akram Ghadiri Anari; Ali Dehghani; Seyed Reza Vaziri; Behnaz Enjezab. "The effectiveness of counseling based on acceptance and commitment therapy on bodyimage and self-esteem in polycystic ovary syndrome: An RCT", International Journal of Reproductive BioMedicine, 18, 4, 2020, 243-252. magiran.com/p2118421
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال