ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی سالمی، زهرا سیاحی، سید علی جوزی، (1398). ارزیابی توان منطقه حفاظت شده میش داغ برای کاربری گردشگری با روش های PROMETTEE, AHP, ANP در محیط GIS، نشریه محیط زیست و توسعه، 10(19)، 35-46. magiran.com/p2118552
Mehdi Salemi , Zahra Sayahi, Seyed Ali Jozi, (2019). Capability Assessment of Mishdagh Protected Area for Ecotourism using PROMETHEE and ANP in GIS Environment, Environment and Development Journal, 10(19), 35-46. magiran.com/p2118552
مهدی سالمی، زهرا سیاحی، سید علی جوزی، ارزیابی توان منطقه حفاظت شده میش داغ برای کاربری گردشگری با روش های PROMETTEE, AHP, ANP در محیط GIS. نشریه محیط زیست و توسعه، 1398؛ 10(19): 35-46. magiran.com/p2118552
Mehdi Salemi , Zahra Sayahi, Seyed Ali Jozi, Capability Assessment of Mishdagh Protected Area for Ecotourism using PROMETHEE and ANP in GIS Environment, Environment and Development Journal, 2019; 10(19): 35-46. magiran.com/p2118552
مهدی سالمی، زهرا سیاحی، سید علی جوزی، "ارزیابی توان منطقه حفاظت شده میش داغ برای کاربری گردشگری با روش های PROMETTEE, AHP, ANP در محیط GIS"، نشریه محیط زیست و توسعه 10، شماره 19 (1398): 35-46. magiran.com/p2118552
Mehdi Salemi , Zahra Sayahi, Seyed Ali Jozi, "Capability Assessment of Mishdagh Protected Area for Ecotourism using PROMETHEE and ANP in GIS Environment", Environment and Development Journal 10, no.19 (2019): 35-46. magiran.com/p2118552
مهدی سالمی، زهرا سیاحی، سید علی جوزی، (1398). 'ارزیابی توان منطقه حفاظت شده میش داغ برای کاربری گردشگری با روش های PROMETTEE, AHP, ANP در محیط GIS'، نشریه محیط زیست و توسعه، 10(19)، صص.35-46. magiran.com/p2118552
Mehdi Salemi , Zahra Sayahi, Seyed Ali Jozi, (2019). 'Capability Assessment of Mishdagh Protected Area for Ecotourism using PROMETHEE and ANP in GIS Environment', Environment and Development Journal, 10(19), pp.35-46. magiran.com/p2118552
مهدی سالمی؛ زهرا سیاحی؛ سید علی جوزی. "ارزیابی توان منطقه حفاظت شده میش داغ برای کاربری گردشگری با روش های PROMETTEE, AHP, ANP در محیط GIS". نشریه محیط زیست و توسعه، 10 ،19 ، 1398، 35-46. magiran.com/p2118552
Mehdi Salemi ; Zahra Sayahi; Seyed Ali Jozi. "Capability Assessment of Mishdagh Protected Area for Ecotourism using PROMETHEE and ANP in GIS Environment", Environment and Development Journal, 10, 19, 2019, 35-46. magiran.com/p2118552
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال