ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مطهره حاجی زاده، عبدالرفیع رحیمی، (1399). تاثیر اندیشه های شیعی- صوفی بر معماری شهری کاشان (از دوره ایلخانی تا آغاز صفویه)، نشریه اندیشه معماری، 4(7)، 29-43. magiran.com/p2118598
Motahare Hajizade, Abdorafie Rahimi , (2020). The impact of Shiite- Sufi thoghts on Kashan urban structure (Ilkhanid to the beginning Safavid(, Architectural Thought, 4(7), 29-43. magiran.com/p2118598
مطهره حاجی زاده، عبدالرفیع رحیمی، تاثیر اندیشه های شیعی- صوفی بر معماری شهری کاشان (از دوره ایلخانی تا آغاز صفویه). نشریه اندیشه معماری، 1399؛ 4(7): 29-43. magiran.com/p2118598
Motahare Hajizade, Abdorafie Rahimi , The impact of Shiite- Sufi thoghts on Kashan urban structure (Ilkhanid to the beginning Safavid(, Architectural Thought, 2020; 4(7): 29-43. magiran.com/p2118598
مطهره حاجی زاده، عبدالرفیع رحیمی، "تاثیر اندیشه های شیعی- صوفی بر معماری شهری کاشان (از دوره ایلخانی تا آغاز صفویه)"، نشریه اندیشه معماری 4، شماره 7 (1399): 29-43. magiran.com/p2118598
Motahare Hajizade, Abdorafie Rahimi , "The impact of Shiite- Sufi thoghts on Kashan urban structure (Ilkhanid to the beginning Safavid(", Architectural Thought 4, no.7 (2020): 29-43. magiran.com/p2118598
مطهره حاجی زاده، عبدالرفیع رحیمی، (1399). 'تاثیر اندیشه های شیعی- صوفی بر معماری شهری کاشان (از دوره ایلخانی تا آغاز صفویه)'، نشریه اندیشه معماری، 4(7)، صص.29-43. magiran.com/p2118598
Motahare Hajizade, Abdorafie Rahimi , (2020). 'The impact of Shiite- Sufi thoghts on Kashan urban structure (Ilkhanid to the beginning Safavid(', Architectural Thought, 4(7), pp.29-43. magiran.com/p2118598
مطهره حاجی زاده؛ عبدالرفیع رحیمی. "تاثیر اندیشه های شیعی- صوفی بر معماری شهری کاشان (از دوره ایلخانی تا آغاز صفویه)". نشریه اندیشه معماری، 4 ،7 ، 1399، 29-43. magiran.com/p2118598
Motahare Hajizade; Abdorafie Rahimi . "The impact of Shiite- Sufi thoghts on Kashan urban structure (Ilkhanid to the beginning Safavid(", Architectural Thought, 4, 7, 2020, 29-43. magiran.com/p2118598
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال