ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عالیه عبدی، توحید حاتمی خانقاهی، وحید وزیری، (1399). بررسی ارتباط انگیزش پیشرفت با رضایت از عوامل محیطی در دانشجویان ساکن خوابگاه (نمونه موردی: دانشجویان ساکن در خوابگاه دولتی دانشگاه محقق اردبیلی)، نشریه اندیشه معماری، 4(7)، 94-106. magiran.com/p2118602
Aaliyeh Abdi, Tohid Hatami Khanghahi , Vahid Vaziri, (2020). Investigating the Relationship between Progress Motivation and Satisfaction with Environmental Factors in Dormitory Students(Case Study: Students Residing in Government Dormitories at Mohaghegh Ardabili University, Architectural Thought, 4(7), 94-106. magiran.com/p2118602
عالیه عبدی، توحید حاتمی خانقاهی، وحید وزیری، بررسی ارتباط انگیزش پیشرفت با رضایت از عوامل محیطی در دانشجویان ساکن خوابگاه (نمونه موردی: دانشجویان ساکن در خوابگاه دولتی دانشگاه محقق اردبیلی). نشریه اندیشه معماری، 1399؛ 4(7): 94-106. magiran.com/p2118602
Aaliyeh Abdi, Tohid Hatami Khanghahi , Vahid Vaziri, Investigating the Relationship between Progress Motivation and Satisfaction with Environmental Factors in Dormitory Students(Case Study: Students Residing in Government Dormitories at Mohaghegh Ardabili University, Architectural Thought, 2020; 4(7): 94-106. magiran.com/p2118602
عالیه عبدی، توحید حاتمی خانقاهی، وحید وزیری، "بررسی ارتباط انگیزش پیشرفت با رضایت از عوامل محیطی در دانشجویان ساکن خوابگاه (نمونه موردی: دانشجویان ساکن در خوابگاه دولتی دانشگاه محقق اردبیلی)"، نشریه اندیشه معماری 4، شماره 7 (1399): 94-106. magiran.com/p2118602
Aaliyeh Abdi, Tohid Hatami Khanghahi , Vahid Vaziri, "Investigating the Relationship between Progress Motivation and Satisfaction with Environmental Factors in Dormitory Students(Case Study: Students Residing in Government Dormitories at Mohaghegh Ardabili University", Architectural Thought 4, no.7 (2020): 94-106. magiran.com/p2118602
عالیه عبدی، توحید حاتمی خانقاهی، وحید وزیری، (1399). 'بررسی ارتباط انگیزش پیشرفت با رضایت از عوامل محیطی در دانشجویان ساکن خوابگاه (نمونه موردی: دانشجویان ساکن در خوابگاه دولتی دانشگاه محقق اردبیلی)'، نشریه اندیشه معماری، 4(7)، صص.94-106. magiran.com/p2118602
Aaliyeh Abdi, Tohid Hatami Khanghahi , Vahid Vaziri, (2020). 'Investigating the Relationship between Progress Motivation and Satisfaction with Environmental Factors in Dormitory Students(Case Study: Students Residing in Government Dormitories at Mohaghegh Ardabili University', Architectural Thought, 4(7), pp.94-106. magiran.com/p2118602
عالیه عبدی؛ توحید حاتمی خانقاهی؛ وحید وزیری. "بررسی ارتباط انگیزش پیشرفت با رضایت از عوامل محیطی در دانشجویان ساکن خوابگاه (نمونه موردی: دانشجویان ساکن در خوابگاه دولتی دانشگاه محقق اردبیلی)". نشریه اندیشه معماری، 4 ،7 ، 1399، 94-106. magiran.com/p2118602
Aaliyeh Abdi; Tohid Hatami Khanghahi ; Vahid Vaziri. "Investigating the Relationship between Progress Motivation and Satisfaction with Environmental Factors in Dormitory Students(Case Study: Students Residing in Government Dormitories at Mohaghegh Ardabili University", Architectural Thought, 4, 7, 2020, 94-106. magiran.com/p2118602
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال