ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود موذنی، سحر طوفان، داریوش ستارزاده، (1399). ارزیابی الگوهای نوری موثر بر کیفیت زندگی ساکنین واحدهای مسکونی با بهره گیری از هندسه فراکتال، نشریه اندیشه معماری، 4(7)، 122-137. magiran.com/p2118604
Masoud Moazzeni, Sahar Toofan , Daryoosh Sattarzadeh, (2020). Assessment Optical Patterns Affecting the Quality of Life of Residents of Residential Units Using Fractal Geometry, Architectural Thought, 4(7), 122-137. magiran.com/p2118604
مسعود موذنی، سحر طوفان، داریوش ستارزاده، ارزیابی الگوهای نوری موثر بر کیفیت زندگی ساکنین واحدهای مسکونی با بهره گیری از هندسه فراکتال. نشریه اندیشه معماری، 1399؛ 4(7): 122-137. magiran.com/p2118604
Masoud Moazzeni, Sahar Toofan , Daryoosh Sattarzadeh, Assessment Optical Patterns Affecting the Quality of Life of Residents of Residential Units Using Fractal Geometry, Architectural Thought, 2020; 4(7): 122-137. magiran.com/p2118604
مسعود موذنی، سحر طوفان، داریوش ستارزاده، "ارزیابی الگوهای نوری موثر بر کیفیت زندگی ساکنین واحدهای مسکونی با بهره گیری از هندسه فراکتال"، نشریه اندیشه معماری 4، شماره 7 (1399): 122-137. magiran.com/p2118604
Masoud Moazzeni, Sahar Toofan , Daryoosh Sattarzadeh, "Assessment Optical Patterns Affecting the Quality of Life of Residents of Residential Units Using Fractal Geometry", Architectural Thought 4, no.7 (2020): 122-137. magiran.com/p2118604
مسعود موذنی، سحر طوفان، داریوش ستارزاده، (1399). 'ارزیابی الگوهای نوری موثر بر کیفیت زندگی ساکنین واحدهای مسکونی با بهره گیری از هندسه فراکتال'، نشریه اندیشه معماری، 4(7)، صص.122-137. magiran.com/p2118604
Masoud Moazzeni, Sahar Toofan , Daryoosh Sattarzadeh, (2020). 'Assessment Optical Patterns Affecting the Quality of Life of Residents of Residential Units Using Fractal Geometry', Architectural Thought, 4(7), pp.122-137. magiran.com/p2118604
مسعود موذنی؛ سحر طوفان؛ داریوش ستارزاده. "ارزیابی الگوهای نوری موثر بر کیفیت زندگی ساکنین واحدهای مسکونی با بهره گیری از هندسه فراکتال". نشریه اندیشه معماری، 4 ،7 ، 1399، 122-137. magiran.com/p2118604
Masoud Moazzeni; Sahar Toofan ; Daryoosh Sattarzadeh. "Assessment Optical Patterns Affecting the Quality of Life of Residents of Residential Units Using Fractal Geometry", Architectural Thought, 4, 7, 2020, 122-137. magiran.com/p2118604
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال