ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قربان محبوبی، علی آذر، (1399). بازشناخت نقش محیط و معیشت بر تکوین گونه مسکن روستایی، مطالعه موردی: شمال شهرستان مراغه، نشریه اندیشه معماری، 4(7)، 138-154. magiran.com/p2118605
Ghorban Mahboobi , Ali Azar, (2020). Recognizing the Role of Environment and Subsistence on the Genesis of Rural Housing Types (Case Study: North of MARAGHEH), Architectural Thought, 4(7), 138-154. magiran.com/p2118605
قربان محبوبی، علی آذر، بازشناخت نقش محیط و معیشت بر تکوین گونه مسکن روستایی، مطالعه موردی: شمال شهرستان مراغه. نشریه اندیشه معماری، 1399؛ 4(7): 138-154. magiran.com/p2118605
Ghorban Mahboobi , Ali Azar, Recognizing the Role of Environment and Subsistence on the Genesis of Rural Housing Types (Case Study: North of MARAGHEH), Architectural Thought, 2020; 4(7): 138-154. magiran.com/p2118605
قربان محبوبی، علی آذر، "بازشناخت نقش محیط و معیشت بر تکوین گونه مسکن روستایی، مطالعه موردی: شمال شهرستان مراغه"، نشریه اندیشه معماری 4، شماره 7 (1399): 138-154. magiran.com/p2118605
Ghorban Mahboobi , Ali Azar, "Recognizing the Role of Environment and Subsistence on the Genesis of Rural Housing Types (Case Study: North of MARAGHEH)", Architectural Thought 4, no.7 (2020): 138-154. magiran.com/p2118605
قربان محبوبی، علی آذر، (1399). 'بازشناخت نقش محیط و معیشت بر تکوین گونه مسکن روستایی، مطالعه موردی: شمال شهرستان مراغه'، نشریه اندیشه معماری، 4(7)، صص.138-154. magiran.com/p2118605
Ghorban Mahboobi , Ali Azar, (2020). 'Recognizing the Role of Environment and Subsistence on the Genesis of Rural Housing Types (Case Study: North of MARAGHEH)', Architectural Thought, 4(7), pp.138-154. magiran.com/p2118605
قربان محبوبی؛ علی آذر. "بازشناخت نقش محیط و معیشت بر تکوین گونه مسکن روستایی، مطالعه موردی: شمال شهرستان مراغه". نشریه اندیشه معماری، 4 ،7 ، 1399، 138-154. magiran.com/p2118605
Ghorban Mahboobi ; Ali Azar. "Recognizing the Role of Environment and Subsistence on the Genesis of Rural Housing Types (Case Study: North of MARAGHEH)", Architectural Thought, 4, 7, 2020, 138-154. magiran.com/p2118605
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال