ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا جندقی، محمد رحیم اسفیدانی، شهریار محسنین، حمیدرضا یزدانی، مسعود کیماسی، (1399). طراحی نقشه سفر برنامه ریزی شده مشتریان خدمات مبتنی بر موبایل (نمونه پژوهی: بانک ملت)، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 12(43)، 116-142. magiran.com/p2118977
Gholamreza Jandaghi , Mohammad Rahim Esfidani, Shahryar Mohsenin, Hamid Reza Yazdani, Masoud Keimasi, (2020). Developing a Planned Journey Map of Banking Mobile Services Users (Case Study: Mellat Bank), Quarterly Journal of Business Management, 12(43), 116-142. magiran.com/p2118977
غلامرضا جندقی، محمد رحیم اسفیدانی، شهریار محسنین، حمیدرضا یزدانی، مسعود کیماسی، طراحی نقشه سفر برنامه ریزی شده مشتریان خدمات مبتنی بر موبایل (نمونه پژوهی: بانک ملت). فصلنامه مدیریت بازرگانی، 1399؛ 12(43): 116-142. magiran.com/p2118977
Gholamreza Jandaghi , Mohammad Rahim Esfidani, Shahryar Mohsenin, Hamid Reza Yazdani, Masoud Keimasi, Developing a Planned Journey Map of Banking Mobile Services Users (Case Study: Mellat Bank), Quarterly Journal of Business Management, 2020; 12(43): 116-142. magiran.com/p2118977
غلامرضا جندقی، محمد رحیم اسفیدانی، شهریار محسنین، حمیدرضا یزدانی، مسعود کیماسی، "طراحی نقشه سفر برنامه ریزی شده مشتریان خدمات مبتنی بر موبایل (نمونه پژوهی: بانک ملت)"، فصلنامه مدیریت بازرگانی 12، شماره 43 (1399): 116-142. magiran.com/p2118977
Gholamreza Jandaghi , Mohammad Rahim Esfidani, Shahryar Mohsenin, Hamid Reza Yazdani, Masoud Keimasi, "Developing a Planned Journey Map of Banking Mobile Services Users (Case Study: Mellat Bank)", Quarterly Journal of Business Management 12, no.43 (2020): 116-142. magiran.com/p2118977
غلامرضا جندقی، محمد رحیم اسفیدانی، شهریار محسنین، حمیدرضا یزدانی، مسعود کیماسی، (1399). 'طراحی نقشه سفر برنامه ریزی شده مشتریان خدمات مبتنی بر موبایل (نمونه پژوهی: بانک ملت)'، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 12(43)، صص.116-142. magiran.com/p2118977
Gholamreza Jandaghi , Mohammad Rahim Esfidani, Shahryar Mohsenin, Hamid Reza Yazdani, Masoud Keimasi, (2020). 'Developing a Planned Journey Map of Banking Mobile Services Users (Case Study: Mellat Bank)', Quarterly Journal of Business Management, 12(43), pp.116-142. magiran.com/p2118977
غلامرضا جندقی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ شهریار محسنین؛ حمیدرضا یزدانی؛ مسعود کیماسی. "طراحی نقشه سفر برنامه ریزی شده مشتریان خدمات مبتنی بر موبایل (نمونه پژوهی: بانک ملت)". فصلنامه مدیریت بازرگانی، 12 ،43 ، 1399، 116-142. magiran.com/p2118977
Gholamreza Jandaghi ; Mohammad Rahim Esfidani; Shahryar Mohsenin; Hamid Reza Yazdani; Masoud Keimasi. "Developing a Planned Journey Map of Banking Mobile Services Users (Case Study: Mellat Bank)", Quarterly Journal of Business Management, 12, 43, 2020, 116-142. magiran.com/p2118977
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال