ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی مشتاق، احمد جامه خورشید، احمد آذری، حسن بازای، (1399). بررسی تجربی انتقال حرارت جابه جایی دوغاب مواد تغییر فاز درون لوله ای همراه با پره های پروانه ای، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(6)، 111-120. magiran.com/p2119455
Mostafa Moshtagh, Ahmad Jamekhorshid , Ahmad Azari, Hassan Bazai, (2020). An experimental investigation of convective heat transfer of slurry PCM in a tube with butterfly tube inserts, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(6), 111-120. magiran.com/p2119455
مصطفی مشتاق، احمد جامه خورشید، احمد آذری، حسن بازای، بررسی تجربی انتقال حرارت جابه جایی دوغاب مواد تغییر فاز درون لوله ای همراه با پره های پروانه ای. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1399؛ 52(6): 111-120. magiran.com/p2119455
Mostafa Moshtagh, Ahmad Jamekhorshid , Ahmad Azari, Hassan Bazai, An experimental investigation of convective heat transfer of slurry PCM in a tube with butterfly tube inserts, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2020; 52(6): 111-120. magiran.com/p2119455
مصطفی مشتاق، احمد جامه خورشید، احمد آذری، حسن بازای، "بررسی تجربی انتقال حرارت جابه جایی دوغاب مواد تغییر فاز درون لوله ای همراه با پره های پروانه ای"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 52، شماره 6 (1399): 111-120. magiran.com/p2119455
Mostafa Moshtagh, Ahmad Jamekhorshid , Ahmad Azari, Hassan Bazai, "An experimental investigation of convective heat transfer of slurry PCM in a tube with butterfly tube inserts", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 52, no.6 (2020): 111-120. magiran.com/p2119455
مصطفی مشتاق، احمد جامه خورشید، احمد آذری، حسن بازای، (1399). 'بررسی تجربی انتقال حرارت جابه جایی دوغاب مواد تغییر فاز درون لوله ای همراه با پره های پروانه ای'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(6)، صص.111-120. magiran.com/p2119455
Mostafa Moshtagh, Ahmad Jamekhorshid , Ahmad Azari, Hassan Bazai, (2020). 'An experimental investigation of convective heat transfer of slurry PCM in a tube with butterfly tube inserts', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(6), pp.111-120. magiran.com/p2119455
مصطفی مشتاق؛ احمد جامه خورشید؛ احمد آذری؛ حسن بازای. "بررسی تجربی انتقال حرارت جابه جایی دوغاب مواد تغییر فاز درون لوله ای همراه با پره های پروانه ای". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52 ،6 ، 1399، 111-120. magiran.com/p2119455
Mostafa Moshtagh; Ahmad Jamekhorshid ; Ahmad Azari; Hassan Bazai. "An experimental investigation of convective heat transfer of slurry PCM in a tube with butterfly tube inserts", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52, 6, 2020, 111-120. magiran.com/p2119455
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال