ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی کاشی، امیر رمضانی، محسن نظری، محمدمحسن شاه مردان، (1399). بررسی تجربی و آشکارسازی انتقال حرارت جریان جوشش در لوله عمودی حاوی ماده متخلخل فلزی، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(6)، 131-140. magiran.com/p2119457
Mahdi Kashi, Amir Ramezani, Mohsen Nazari , MM. Shahmardan, (2020). Experimental investigation and visualization of flow boiling heat transfer in a vertical tube containing metal porous medium, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(6), 131-140. magiran.com/p2119457
مهدی کاشی، امیر رمضانی، محسن نظری، محمدمحسن شاه مردان، بررسی تجربی و آشکارسازی انتقال حرارت جریان جوشش در لوله عمودی حاوی ماده متخلخل فلزی. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1399؛ 52(6): 131-140. magiran.com/p2119457
Mahdi Kashi, Amir Ramezani, Mohsen Nazari , MM. Shahmardan, Experimental investigation and visualization of flow boiling heat transfer in a vertical tube containing metal porous medium, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2020; 52(6): 131-140. magiran.com/p2119457
مهدی کاشی، امیر رمضانی، محسن نظری، محمدمحسن شاه مردان، "بررسی تجربی و آشکارسازی انتقال حرارت جریان جوشش در لوله عمودی حاوی ماده متخلخل فلزی"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 52، شماره 6 (1399): 131-140. magiran.com/p2119457
Mahdi Kashi, Amir Ramezani, Mohsen Nazari , MM. Shahmardan, "Experimental investigation and visualization of flow boiling heat transfer in a vertical tube containing metal porous medium", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 52, no.6 (2020): 131-140. magiran.com/p2119457
مهدی کاشی، امیر رمضانی، محسن نظری، محمدمحسن شاه مردان، (1399). 'بررسی تجربی و آشکارسازی انتقال حرارت جریان جوشش در لوله عمودی حاوی ماده متخلخل فلزی'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(6)، صص.131-140. magiran.com/p2119457
Mahdi Kashi, Amir Ramezani, Mohsen Nazari , MM. Shahmardan, (2020). 'Experimental investigation and visualization of flow boiling heat transfer in a vertical tube containing metal porous medium', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(6), pp.131-140. magiran.com/p2119457
مهدی کاشی؛ امیر رمضانی؛ محسن نظری؛ محمدمحسن شاه مردان. "بررسی تجربی و آشکارسازی انتقال حرارت جریان جوشش در لوله عمودی حاوی ماده متخلخل فلزی". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52 ،6 ، 1399، 131-140. magiran.com/p2119457
Mahdi Kashi; Amir Ramezani; Mohsen Nazari ; MM. Shahmardan. "Experimental investigation and visualization of flow boiling heat transfer in a vertical tube containing metal porous medium", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52, 6, 2020, 131-140. magiran.com/p2119457
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال