ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید علوی لواسانی، محسن پیرمحمدی، (1399). مطالعه عددی اثر موقعیت فین بر انتقال حرارت جابجایی اجباری درون یک کانال در حالت جریان آشفته، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(6)، 151-160. magiran.com/p2119459
Majid Alavi Lavsani, Mohsen Pirmohammadi , (2020). Numerical study of fin position effect on turbulent forced convection heat transfer inside a channel, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(6), 151-160. magiran.com/p2119459
مجید علوی لواسانی، محسن پیرمحمدی، مطالعه عددی اثر موقعیت فین بر انتقال حرارت جابجایی اجباری درون یک کانال در حالت جریان آشفته. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1399؛ 52(6): 151-160. magiran.com/p2119459
Majid Alavi Lavsani, Mohsen Pirmohammadi , Numerical study of fin position effect on turbulent forced convection heat transfer inside a channel, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2020; 52(6): 151-160. magiran.com/p2119459
مجید علوی لواسانی، محسن پیرمحمدی، "مطالعه عددی اثر موقعیت فین بر انتقال حرارت جابجایی اجباری درون یک کانال در حالت جریان آشفته"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 52، شماره 6 (1399): 151-160. magiran.com/p2119459
Majid Alavi Lavsani, Mohsen Pirmohammadi , "Numerical study of fin position effect on turbulent forced convection heat transfer inside a channel", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 52, no.6 (2020): 151-160. magiran.com/p2119459
مجید علوی لواسانی، محسن پیرمحمدی، (1399). 'مطالعه عددی اثر موقعیت فین بر انتقال حرارت جابجایی اجباری درون یک کانال در حالت جریان آشفته'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52(6)، صص.151-160. magiran.com/p2119459
Majid Alavi Lavsani, Mohsen Pirmohammadi , (2020). 'Numerical study of fin position effect on turbulent forced convection heat transfer inside a channel', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52(6), pp.151-160. magiran.com/p2119459
مجید علوی لواسانی؛ محسن پیرمحمدی. "مطالعه عددی اثر موقعیت فین بر انتقال حرارت جابجایی اجباری درون یک کانال در حالت جریان آشفته". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 52 ،6 ، 1399، 151-160. magiran.com/p2119459
Majid Alavi Lavsani; Mohsen Pirmohammadi . "Numerical study of fin position effect on turbulent forced convection heat transfer inside a channel", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 52, 6, 2020, 151-160. magiran.com/p2119459
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال