ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Neda Sadat Seyyedi Bidgoli , GholamReza Mostafaii, Hosein Akbari, Elahe Chimehi, MohammadBagher Miranzadeh, (2020). Determination of the Concentration of Heavy Metals and Their Assessment of Related Potential Health Risk for Dry Black Teas in Kashan, Iran, Journal of Chemical Health Risks, 10(2), 103-115. magiran.com/p2119671
Neda Sadat Seyyedi Bidgoli , GholamReza Mostafaii, Hosein Akbari, Elahe Chimehi, MohammadBagher Miranzadeh, Determination of the Concentration of Heavy Metals and Their Assessment of Related Potential Health Risk for Dry Black Teas in Kashan, Iran, Journal of Chemical Health Risks, 2020; 10(2): 103-115. magiran.com/p2119671
Neda Sadat Seyyedi Bidgoli , GholamReza Mostafaii, Hosein Akbari, Elahe Chimehi, MohammadBagher Miranzadeh, "Determination of the Concentration of Heavy Metals and Their Assessment of Related Potential Health Risk for Dry Black Teas in Kashan, Iran", Journal of Chemical Health Risks 10, no.2 (2020): 103-115. magiran.com/p2119671
Neda Sadat Seyyedi Bidgoli , GholamReza Mostafaii, Hosein Akbari, Elahe Chimehi, MohammadBagher Miranzadeh, (2020). 'Determination of the Concentration of Heavy Metals and Their Assessment of Related Potential Health Risk for Dry Black Teas in Kashan, Iran', Journal of Chemical Health Risks, 10(2), pp.103-115. magiran.com/p2119671
Neda Sadat Seyyedi Bidgoli ; GholamReza Mostafaii; Hosein Akbari; Elahe Chimehi; MohammadBagher Miranzadeh. "Determination of the Concentration of Heavy Metals and Their Assessment of Related Potential Health Risk for Dry Black Teas in Kashan, Iran", Journal of Chemical Health Risks, 10, 2, 2020, 103-115. magiran.com/p2119671
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال